โรงพยาบาลพะเยา เข้ากราบนมัสการและขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้ากราบนมัสการและขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดพะเยา
รายละเอียดวันที่ 15 มกราคม 2564 พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ โปรดเมตตาให้ นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งได้มอบหมายให้ นางอรวรรณ สกุลวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้ากราบนมัสการขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าสู่ปีใหม่ 2564 ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สถานที่พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา