โรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นางสาววรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบภายใน ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ และ ด้านการบริหารงาน เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูล และรายงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเชื่อถือ ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา