โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Zoom Meeting
รายละเอียดนที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ร่วมกับผู้ประสานงานหลักด้านต่างๆตามข้อสั่งการกระทรวง และคณะทํางานบริหารจัดการการให้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (1 ) ในฐานะ Mr.Covid Vaccine จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดบริการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของโรงพยาบาลต่างๆสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา ในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้ กำหนดสถานที่การจัดบริการวัคซีนโควิด19 ให้เป็นโรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมความพร้อมระบบลูกโซ่ความเย็นในการรองรับวัคซีนโควิด19 จัดประชุมซักซ้อมความพร้อมของระบบข้อมูลในการให้บริการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการยืนยันตัวตนและการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่
ชื่อเจ้าของผลงาน