โรงพยาบาลพะเยา มอบประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 13 (HoRNetS 2021) “Research to Innovation” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา มอบประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 13 (HoRNetS 2021) “Research to Innovation” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกผู้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 7 ท่าน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฏาคม 2564 ณ หอประชุม 9A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกชั้น 9 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2564

ประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 13 (HoRNetS 2021) “Research to Innovation” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุม 9A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกชั้น 9 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Conference

มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอทั้งหมด 84 เรื่อง แบ่งเป็น Clinical Research จำนวน 28 เรื่อง Nursing Research จำนวน 32 เรื่อง Innovation Research จำนวน 6 เรื่อง Health Science and Community Research จำนวน 17 เรื่อง

โรงพยาบาลพะเยาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยประเภท Clinical Research จำนวน 5 เรื่อง Nursing Research จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นประเภท Clinical Research จำนวน 1 เรื่องและรางวัลวิจัยดีเด่นประเภท Nursing Research จำนวน 2 เรื่อง

ผลงานวิจัยดีเด่นประเภท Clinical Research ได้แก่เรื่อง Efficacy and safety Of XEN45 implant in Thai eyes with primary open angle glaucoma; one year result ผลงานของ นพ.ทศพร ยอดเมือง แผนก จักษุ

ผลงานวิจัยดีเด่นประเภท Nursing Research ได้แก่1. เรื่องผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะตกเลือด 2 ชั่วโมงหลังคลอด รพ.พะเยา ผลงานของ พว.สุทธิพร พรมจันทร์และพว.น้องขวัญ สมุทรจักร กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

2. เรื่องลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดการกำเริบและนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังโรงพยาบาลพะเยา ผลงานของพว.ชนกชนม์ สาคะศุภฤกษ์และคณะ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลและกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ผลงานที่ได้นำเสนอ ประเภท Nursing Research เรื่องผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ผลงานของ พว.ณัฐธิดา สุริโยและคณะกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

เรื่องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดตาม โปรแกรม กาย จิต สังคมบำบัด (Matrix Program) ในกลุ่มบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว ที่เข้ารับการบำบัดโรงพยาบาลพะเยา ผลงานของ พว.ณัฐิดา นิมิตดีและคณะกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดและกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล

เรื่องผลของการใช้แบบประเมินการฟื้นตัวจากการได้รับยาชาทางไขสันหลังในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลพะเยา ผลงานของ พว.สงกรานต์ จุฑารัตน์และคณะกลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

เรื่องผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพะเยา ผลงานของ พว.วาสนา ธรรมโชติ และคณะกลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม

เรื่องปัจจัยทำนายของการเสียชีวิตในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment ยกขึ้น(STMI)ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลพะเยา ผลงานของนสพ.อธิพัฒน์ จันทะวีระและคณะ นศพ.ปี 4 ม.พะเยา

ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระเลือดของทารกแรกเกิดระยะแรกที่คลอดในโรงพยาบาลพะเยา ผลงานของนสพ.ธัญญาพร สุริยไพฑูรย์และคณะ นศพ.ปี 4 ม.พะเยา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไตวายเรื้อรัง ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพะเยา ผลงานของ นสพ.กชกร อินต๊ะมูลและคณะ นศพ.ปี 4 ม.พะเยา

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา