โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค
รายละเอียดวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 น. เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค จำนวน 11,633 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับหอการค้าพะเยา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID-19

กราบขอบพระคุณ และขออำนวยคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญค่ะ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา