โรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค
รายละเอียดวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก คุณแจ่มจันทร์ ชมภู และ

คุณนงลักษณ์ ชมภู มอบให้กับห้องตรวจศัลยกรรมและห้องตรวจอายุรกรรมโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID-19

กราบขอบพระคุณ และขออำนวยคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญค่ะ
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา