โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDC)ระดับจังหวัดและอำเภอกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDC)ระดับจังหวัดและอำเภอกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชื่องานโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDC)ระดับจังหวัดและอำเภอกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียดวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ( CDCU ) ระดับจังหวัดและอำเภอ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ในพื้นที่ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หลังจากปิดแคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพฯ กรณีการระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 รวมทั้งข้อมูลการติดตามสถานการณ์รับคนพะเยากลับ ข้อมูลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 203 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในจังหวัด 13 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันจากศูนย์ฯรับคนพะเยากลับบ้าน 190 ราย แยกเป็นกรุงเทพฯ 122 ราย ผู้ป่วยยืนยันจากจังหวัดอื่น ๆ 68 ราย ประกอบกับข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ในระดับประเทศ พบว่า 60% เป็นสายพันธ์อินเดีย (Delta) แพร่ระบาดรวดเร็ว หากสอบสวนโรคช้า จะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก ขอให้ทุกเครือข่ายบริการที่มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค เน้นย้ำ ควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการติดตามผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ การควบคุมกิจกรรม กิจการ ที่อาจเป็นการแพร่ระบาดของโรค โดยทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ได้แจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจากการประชุมครั้งที่ 29/2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการมาตรการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูง และผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ให้เจ้าพนักงานโรคติดต่อฯออกคำสั่งให้กักตัว 14 วัน ในสถานที่กักตัวที่ราชการกำหนด LQ 10 วัน และกักตัวต่อที่บ้านอีก 4 วัน โดยมีทีม ศปก.หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ควบคุมกำกับ การบริหารเตียงรองรับผู้ป่วยในทุกกรณี ให้เครือข่ายสุขภาพทุกแห่ง โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมการให้บริการตามแนวทางการดูแลรักษาที่บ้าน ( Home Isolation ) และชุมชน ( Community Isolation ) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาแล้ว การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 ตามแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19 สลับชนิด ให้สอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข

กันต์กนิษฐ์ ทองธนพัฒน์ธาดา ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน ภาพ/ข่าว
สถานที่โรงพยาบาลพะเยา
ชื่อเจ้าของผลงานงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา