เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 61-80 of 1,613 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
61885ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet (not set)(not set)
6276415งบทดลอง บช.01 เดือน พฤศจิกายน 602017-12-15(not set)
637651ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงพยาบาลพะเยา2017-12-19(not set)
64905คุณลักษณะเฉพาะของยา Donepezil HCl 10 mg tablets(not set)(not set)
65915คุณลักษณะเฉพาะของยา Manidipine 20 mg tablet(not set)(not set)
665261สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/25592016-05-10(not set)
67945ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖(not set)(not set)
68955ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖(not set)(not set)
69966รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา(not set)(not set)
7097-1สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ(not set)(not set)
71985ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
72995ร่างเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
737225ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-10-062017-10-11
741035ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
751045ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2556(not set)(not set)
761055สอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(not set)(not set)
771065สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(not set)(not set)
781075สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(not set)(not set)
791085สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (not set)(not set)
801355ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา(not set)(not set)