เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

เพิ่มข่าวสาร

Showing 1-20 of 1,689 items.
#IDประเภทข่าวสารหัวเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ 
    
118531 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2020-08-242020-08-31
218441 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา2020-08-192020-08-31
318541 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ .อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-242020-08-31
418391 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-142020-08-20
518381 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-142020-08-20
618451 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2020-08-192020-08-31
7111815 บช.01 เดือน กันยายน 25612018-10-22(not set)
82495 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ได้ Gabapentin 600 mg tablet โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)(not set)
918551 แจ้งสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-242020-08-31
10793 โรงพยาบาลพะเยา รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2018-02-05(not set)
11357"แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล/การขอใบรับรองแพทย์(เคลมประกัน)และยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน"(not set)(not set)
12123819EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(not set)(not set)
13123719EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)(not set)(not set)
14124619EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี(not set)(not set)
15124719EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)(not set)(not set)
16124819EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(not set)(not set)
17124919EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(not set)(not set)
18125019EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ2019-06-06(not set)
19125119EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(not set)(not set)
20125219EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(not set)(not set)