Total 9 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1รายละเอียดตัวชี้วัดตาม4ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565(จากทั้งหมด75 KPI) ที่มีการแก้ไข2021-12-22
2รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2565(75KPI)2021-12-22
3คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA) ปีงบประมาณ25652021-12-22
4คำรับรองการปฏิบัติราชการ( PA : Performance Agreement) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ25652021-12-22
5ผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (10 ประเด็น)2021-12-22
6ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ25652021-11-29
7ประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ25652021-11-23
8ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม นโยบายมุ่งเน้น9ประเด็น ของโรงพยาบาลพะเยาปี25652021-11-22
9นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนและกำกับติดตาม ของ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-22