Total 16 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2566(59KPI)2022-11-24
2รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2566(59KPI)(not set)
3ประเด็นมุ่งเน้น ผู้อำนวยการรพ.พะเยา ปีงบประมาณ 25662022-11-18
4ประเด็นมุ่งเน้น ตามยุทธศาสตร์ รพ.พะเยา ปีงบประมาณ 25662022-10-17
5นโยบายมุ่งเน้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-17
6นโยบายมุ่งเน้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-17
7นโยบายมุ่งเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.25662022-10-17
8รายละเอียดตัวชี้วัดตาม4ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565(จากทั้งหมด75 KPI) ที่มีการแก้ไข2021-12-22
9รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ2565(75KPI)2021-12-22
10คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI Template)ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement:PA) ปีงบประมาณ25652021-12-22
11คำรับรองการปฏิบัติราชการ( PA : Performance Agreement) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ25652021-12-22
12ผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (10 ประเด็น)2021-12-22
13ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ25652021-11-29
14ประเด็นมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ25652021-11-23
15ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม นโยบายมุ่งเน้น9ประเด็น ของโรงพยาบาลพะเยาปี25652021-11-22
16นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนและกำกับติดตาม ของ รพ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-22