Total 369 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ประกาศโรงพยาบาลพะเยา2022-12-09
2ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2022-12-07
3ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-11-28
4ประกาศฯ ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และ ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 25652022-11-18
5ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2022-11-11
6ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)2022-11-01
7ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 25652022-10-27
8ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (เรียกรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)2022-10-27
9ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป (รายงานตัววันที่ 27 ตุลาคม 2565)2022-10-21
10ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 25652022-10-20
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด2022-10-19
12ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (สาขาไฟฟ้า) ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 25652022-10-11
13ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภทลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด (วันที่ 12 ตุลาคม 2565)2022-10-06
14ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 25652022-09-29
15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (วันที่ 10 ตุลาคม 2565)2022-09-30
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป (วันที่ 6 ตุลาคม 2565)2022-09-29
17การลาของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา/ลาออนไลน์2022-10-01
18ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 3 ตำแหน่ง คือ นักโภชนาการ, นักกิจกรรมบำบัด และนักกายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 25652022-09-19
19ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กันยายน 25652022-09-13
20ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ2022-09-12
21ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กันยายน 25652022-09-09
22ประกาศผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทั่วไป (รายงานตัวพร้อมปฏิบัติงานวันที่ 12 กันยายน 2565)2022-09-08
23ประกาศผลสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (รายงานตัววันที่ 12 กันยายน 2565)2022-09-08
24ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 1 กันยายน 25652022-08-30
25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (วันที่ 31 สิงหาคม 2565)2022-08-23
26ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 25652022-08-15
27ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วันที่ 26 สิงหาคม 2565)2022-08-16
28ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มการทันตกรรม (เรียกรายงานตัววันที่ 15 สิงหาคม 2565)2022-08-08
29ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์2022-08-02
30ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 25652022-07-22
31ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 25652022-07-11
32ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 25652022-07-04
33รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส2022-06-28
34ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2022-06-23
35ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา (เรียกรายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2565)2022-06-15
36ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล (เรียกรายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2565)2022-06-15
37ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล (เรียกรายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2565)2022-06-15
38ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม (เรียกรายงานตัววันที่ 20 มิถุนายน 2565)2022-06-14
39ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานรังสีวิทยา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-06-09
40ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (โดยการสอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-06-09
41ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร (รายงานตัววันที่ 16 มิถุนายน 2565)2022-06-09
42ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รายงานตัววันที่ 1 กรกฎาคม 2565)2022-06-08
43ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ในวันที่ 7 มิถุนายน 25652022-05-31
44ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.2022-05-27
45ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 25652022-05-26
46ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการทันตกรรม (เรียกรายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2565)2022-05-26
47รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2022-05-26
48ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 25652022-05-19
49ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล (เรียกรายงานตัววันที่ 25 พฤษภาคม 2565)2022-05-19
50ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2022-05-19
51ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-05-18
52ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-05-18
53ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-05-10
54ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2022-05-10
55ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-05-05
56ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร2022-05-05
57ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2022-05-03
58ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี2022-04-21
59ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร2022-04-21
60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี2022-04-18
61ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม2022-04-12
62ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-04-12
63ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม2022-04-12
64ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล2022-04-12
65***การส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 2022-03-03
66***ประกาศเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป2022-02-25
67รับสมัครลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายวัน) 3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานเปล (กลุ่มการพยาบาล)2022-02-24
68ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน2022-02-09
69แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาและกระบวนงานขอรับเงินช่วยเหลือเบื่องต้น2022-02-02
70ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลนิก2022-02-01
71รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 2022-02-01
72ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 2 2022-01-26
73ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 2022-01-25
74ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
75ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
76ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
77ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
78ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ซักฟอก) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป2022-01-19
79ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2022-01-18
80ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน)2022-01-14
81***เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน เป็นต้นเดือนมกราคม 2565 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 2021-12-29
82เลื่อนประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ สอบ นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน) เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2564 2021-12-27
83ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชัวคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง2021-12-24
84***เลื่อนการประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ สอบ ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 10 ตำแหน่ง เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2564 2021-12-22
85รับสมัครลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2021-12-09
86รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลพะเยา (รายวัน)2021-12-07
87ประกาศผลสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา2021-11-22
88รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ2021-11-15
89โรงพยาบาลพะเยาขอเลื่อนการประกาศรผลสอบคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ออกไปก่อน 2021-11-08
90ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 2021-11-05
91ด่วน ประกาศรายชื่่อผู้มิสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2021-11-03
92ด่วน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ" ผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีผลตรวจ RTPCR ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบด้วย2021-11-02
93ด่วน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ" ผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีผลตรวจ RTPCR ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบด้วย2021-11-02
94รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2021-10-21
95แผนเงินรับ-จ่ายบำรุง แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-12
96รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2021-10-11
97ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรโยธา2021-09-29
98ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ2021-09-27
99ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี2021-09-27
100ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า2021-09-14
101รายชื่อบุคลากรโรงพยาบาลพะเยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 25642021-09-12
102ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป รอบที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า 2021-09-09
103ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2021-09-08
104ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2021-09-08
105ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ2021-08-30
106ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)2021-08-20
107รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 20สค.25642021-08-17
108ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา 2021-08-11
109ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับpfizer ในวันที่ 9-10สค.642021-08-08
110ประกาศรายชื่อสอบ พนักงานประจำห้องยา พร้อมเวลาสอบ 2021-08-03
111รับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขยายเวลา 4 - 17 สิงหาคม 2564 2021-08-03
112ใบขอโอนข้าราชการ2021-08-03
113ใบขอย้ายข้าราชการ2021-08-03
114ประกาศรายชื่อสอบ เพิ่มเติม ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 2021-08-02
115ใบสมัครสอบพนักงานราชการและขั้นตอนการสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า2021-07-30
116รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา2021-07-23
117ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา2021-07-22
118ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2021-07-22
119ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล2021-07-22
120ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบลูกจ้างชัวคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2021-07-22
121รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2021-07-21
122รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี2021-07-21
123รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา 2021-07-13
124ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 2021-07-07
125รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา 2021-07-07
126ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานพัสดุ2021-06-28
127ทดสอบ(not set)
128ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข2021-06-23
129ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 22021-06-15
130รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
131รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
132รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
133ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา2021-06-07
134รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2021-05-20
135ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 2021-05-14
136ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI)2021-04-26
137รายชื่อผู้ที่ีฉีดวัคซีนบุคคลากรทางการแพทย์ เข็มที่ 2 และรอบเก็บตก วันที่ 29 เมษายน 25642021-04-28
138ทดสอบระบบ2021-03-01
139แจ้งทบทวนตรวจสอบและเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ครึ่งปี)2021-02-08
140รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข2021-02-05
141แจ้งสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้2021-01-27
142รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2021-01-12
143บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก รพ.พะเยา(not set)
144ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-12-14
145เลื่อนการประกาศผลสอบ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพยาบาลวิชาชีพ เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563 2020-12-02
146ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2020-11-10
147ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 2ตำแหน่ง2020-11-10
148ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว งานทันตกรรม 2020-11-02
149รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ2020-10-19
150รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2020-10-19
151รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานทันตกรรม2020-10-08
152รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม 2020-10-08
153แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พะเยา 2020-10-02
154อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจรังสีวิทยา2020-10-02
155รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2020-10-02
156แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำตึก (วันรายงานตัว จะโทรแจ้งให้ทราบต่อไปคะ) 2020-09-29
157แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป2020-09-29
158ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง) โรงพยาบาลพะเยา2020-09-18
159แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา2020-09-09
160แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา2020-09-09
161ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)2020-09-03
162รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2020-08-26
163รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (พนักงานประจำตึก)2020-08-26
164รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2020-08-26
165รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพยาบาล2020-08-26
166ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2020-08-25
167ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อทราบแล้วตอบกลับด้วยข้อคว 2020-08-25
168ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา08.00 น. ณ.ห้องประชุม 7 A ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ***เมื่อทราบแล้วกรุณาตอบกลับด้วยข้อควาว่า "รับทราบ" มาทางเบอร์ 086431072020-08-25
169 แจ้งสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
170 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ .อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
171 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
172ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ2020-08-21
173 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2020-08-19
174 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา2020-08-19
175แจ้งสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (เก็บขยะ) เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา 2020-08-18
176รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-08-17
177แจ้งสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา 2020-08-17
178 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-14
179 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-14
180รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลพะเยา(not set)
181รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
182รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
183รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
184ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และ R2R ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25632020-07-20
185รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา2020-07-20
186รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)2020-07-13
187แบบฟอร์มแผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปี 25642020-07-09
188รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ 2020-07-01
189เอกสารหลักฐานที่ข้าราชการต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว (29 มิถุนายน 2563) กรณีการบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ2020-06-24
190รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-06-22
191ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-06-17
192ประกาศปรับราคาค่าบริการทันตกรรม เริ่มใช้วันที่ 1 มิ.ย.63 อัตราตามกระทรวงสาธารณสุช2020-05-26
193คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (not set)
194เลื่อนการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือไข้ เพื่อลดความแออัดออกไปก่อน2020-03-30
195ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-03-19
196จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)(not set)
197อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(not set)
198ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552(not set)
199พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562(not set)
200ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม(not set)
201วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH(not set)
202แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)(not set)
203รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2020-03-06
204รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เ พื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานทันตกรรม และ กลุ่มงานรังสีวิทยา2020-03-02
205รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์2020-03-02
206รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์2020-02-28
207รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2020-02-28
208รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย2020-02-28
209ประกาศ ปรับค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา2020-02-27
210รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล รพ.พะเยา2020-02-26
211ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นิติกร และ นายช่างเทคนิค2020-02-26
212รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-02-25
213รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)2020-02-24
214รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์2020-02-12
215รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ2020-02-07
216ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-01-31
217ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน จากเดิมวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 2020-01-27
218อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพะเยา 25632020-01-24
219รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
220รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
221รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
222รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา2020-01-14
223EB24 เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลพะเยา2020-01-07
224รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2020-01-07
225รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2020-01-07
226รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล2020-01-07
227รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-12-09
228รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่งานป้องกันควบคุมโรคระบาดวิทยา2019-12-03
229ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2019-11-28
230รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล2019-11-25
231โรงพยาบาลพะเยาเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 2019-11-22
232รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา2019-11-12
233เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI)2019-11-11
234รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ EMS เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา2019-11-08
235รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2019-11-05
236ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ นักจัดการงานทั่วไป2019-11-01
237รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2019-10-24
238ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักกายภาพบำบัด รพ.พะเยา2019-10-04
239ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2019-09-18
240ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2019-09-18
241รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2019-09-16
242รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2019-09-16
243รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยายบาล) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2019-09-16
244รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2019-08-29
245ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข2019-08-26
246รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา2019-08-23
247เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 25632019-10-11
248เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2019-01-03
249เผยแพร่รายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)2019-08-05
250เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 2019-08-05
251รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25622019-08-05
252รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25612019-08-05
253ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2562 2019-08-13
254รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี2019-08-01
255รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-08-01
256ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป2019-07-25
257รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-07-10
258รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย2019-07-01
259รายงานสรุปผล " โครงการอบรมการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมแก่บุคคลากรโรงพยาบาลพะเยา"(not set)
260เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562(not set)
261การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารโครงการชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)
262ประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)
263เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 25612018-10-11
264เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โรงพยาบาลพะเยา(not set)
265เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(not set)
266เผยแพร่ะประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2019-05-02
267ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน2019-01-11
268รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล2019-04-23
269รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์2019-04-09
270แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย2019-04-04
271รับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-04-01
272รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานประจำห้องยา นักกายภาพบำบัด พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้2019-03-28
273เผยแพร่แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2018-11-02
274เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)2019-02-28
275เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-12-13
276เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ 25622019-01-16
277รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป2019-03-04
278รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา2019-02-11
279รับสมัคร พนักงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ2019-01-31
280ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพะเยา2018-10-22
281ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
282ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
283ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
284ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
285รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักเปล กลุ่มการพยาบาล2019-01-10
286รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักเปล กลุ่มการพยาบาล2019-01-10
287รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา)2019-01-08
288รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2018-12-25
289รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2018-12-20
290ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข2018-12-17
291รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค2018-12-17
292รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2018-12-14
293ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-12-11
294ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-12-11
295ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง2018-12-07
296รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข2018-12-06
297ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-12-04
298รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 2018-11-29
299ประกาศรายชื่อผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-11-29
300รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2018-11-23
301รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2018-11-23
302ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป2018-11-15
303ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-11-01
304ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-11-01
305รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพะเยา2018-10-29
306รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง นักจัดการงานทัวไป2018-10-12
307ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา2018-10-11
308ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา2018-10-11
309ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561 TB Grant 2018 2018-09-26
310อัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพะเยา(not set)
311ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22018-09-12
312ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ2018-09-10
313ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เสริมสร้างและพัฒนาวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561"2018-01-31
314รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 25602018-01-31
315คู่มือการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-02-21
316รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-03-27
317เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-01-05
318เผยแพร่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-01-23
319รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602018-01-31
320รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 25602018-01-31
321แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 25602018-01-31
322http://xnxxrating.online0000-00-00
323รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพะเยา(not set)
324ประกาศกำหนดวันสอบ และวันสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2018-02-27
325ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงพยาบาลพะเยา2017-12-19
326ประกาศ อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพะเยา พ.ศ.๒๕๖๐2017-12-01
327ประกาศ มาตรการการจัดการมูลฝอยทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา2017-11-27
328พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602017-07-11
329RDU Hospital ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ยาอย่างมีเหตุผล & การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (not set)
330แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25612017-05-18
331กรอบโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป2017-04-18
332นโยบายโรงพยาบาลพะเยา "โรงพยาบาลสีเขียว"(not set)
333การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)2017-02-08
334รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเข้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(not set)
335แจ้งงดเบิกจ่ายพัสดุ ปีงบประมาณ 25592016-08-17
336แจ้งความต้องการจัดหาวัสดุสำรองคลังและไม่สำรองคลังปี 25602016-08-05
337ส่งรายชื่อผู้จัดทำพัสดุของหน่วยงาน2016-07-29
338การสำรวจวัสดุคงเหลือในคลังย่อย 2016-07-27
339ประกาศ นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพะเยา2016-04-20
340รายงานการเยี่ยมสำรวจ ปี 2558 (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))2016-06-03
341สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/25592016-05-10
342ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการสรีรวิทยา ครั้งที่ 342016-04-27
343การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Admissions)2016-04-25
344รายงานผลการสำรวจวัสดุการแพทย์2016-03-25
345สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 4/25592016-03-09
346สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 3/25592016-03-09
347สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 2/25592016-03-09
348คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต12016-02-02
349คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต1(not set)
350การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 25592016-01-11
351แผนครุภัณฑ์ประจำปี2559 (ต่อ)(not set)
352แผนครุภัณฑ์ประจำปี2559(not set)
353ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)(not set)
354วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559(not set)
355กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559(not set)
356ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559(not set)
357ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2559(not set)
358วิธีการ set VPN เครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาจาก Internet บ้านพัก(not set)
359ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่สนใจในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปี 2560(not set)
360รายการวัสดุนอกคลัง(not set)
361ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2559(not set)
362แจ้งรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(not set)
363แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปี 2559(not set)
364สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 371 ม้วน(not set)
365แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ(not set)
366ประกาศ กำหนดจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2558-2559(not set)
367ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ(not set)
368รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา(not set)
369http://tubereviews.online0000-00-00