Total 326 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.2022-05-27
2ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 25652022-05-26
3ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการทันตกรรม (เรียกรายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2565)2022-05-26
4รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2022-05-26
5ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 25652022-05-19
6ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล (เรียกรายงานตัววันที่ 25 พฤษภาคม 2565)2022-05-19
7ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2022-05-19
8ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-05-18
9ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-05-18
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-05-10
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2022-05-10
12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้, ตำแหน่งพนักงานเปล และตำแหน่งพนักงานทั่วไป2022-05-05
13ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนิติกร2022-05-05
14ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2022-05-03
15ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี2022-04-21
16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ, ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนิติกร2022-04-21
17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี2022-04-18
18ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานเภสัชกรรม2022-04-12
19ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานบริหารทั่วไป2022-04-12
20ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานทันตกรรม2022-04-12
21ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มการพยาบาล2022-04-12
22***การส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 2022-03-03
23***ประกาศเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป2022-02-25
24รับสมัครลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายวัน) 3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานเปล (กลุ่มการพยาบาล)2022-02-24
25ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน2022-02-09
26แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาและกระบวนงานขอรับเงินช่วยเหลือเบื่องต้น2022-02-02
27ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลนิก2022-02-01
28รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา 2022-02-01
29ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รอบที่ 2 2022-01-26
30ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก 2022-01-25
31ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
32ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
33ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
34ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล2022-01-19
35ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ซักฟอก) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป2022-01-19
36ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างชัวคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2022-01-18
37ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน)2022-01-14
38***เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข รายวัน เป็นต้นเดือนมกราคม 2565 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 2021-12-29
39เลื่อนประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ สอบ นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน) เป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2564 2021-12-27
40ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชัวคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง2021-12-24
41***เลื่อนการประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ สอบ ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 10 ตำแหน่ง เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2564 2021-12-22
42รับสมัครลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2021-12-09
43รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลพะเยา (รายวัน)2021-12-07
44ประกาศผลสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา2021-11-22
45รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ2021-11-15
46โรงพยาบาลพะเยาขอเลื่อนการประกาศรผลสอบคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ออกไปก่อน 2021-11-08
47ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรกรอกแบบประเมินสุขภาพทางการเงินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 2021-11-05
48ด่วน ประกาศรายชื่่อผู้มิสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2021-11-03
49ด่วน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ" ผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีผลตรวจ RTPCR ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบด้วย2021-11-02
50ด่วน "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ" ผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีผลตรวจ RTPCR ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบด้วย2021-11-02
51รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา2021-10-21
52แผนเงินรับ-จ่ายบำรุง แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652021-10-12
53รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2021-10-11
54ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และ วิศวกรโยธา2021-09-29
55ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ2021-09-27
56ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี2021-09-27
57ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาและวิศวกรไฟฟ้า2021-09-14
58รายชื่อบุคลากรโรงพยาบาลพะเยาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 25642021-09-12
59ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป รอบที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า 2021-09-09
60ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2021-09-08
61ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 2021-09-08
62ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ2021-08-30
63ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า (พนักงานราชการ) และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)2021-08-20
64รายชื่อผู้ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 20สค.25642021-08-17
65ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา 2021-08-11
66ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับpfizer ในวันที่ 9-10สค.642021-08-08
67ประกาศรายชื่อสอบ พนักงานประจำห้องยา พร้อมเวลาสอบ 2021-08-03
68รับย้ายรับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ขยายเวลา 4 - 17 สิงหาคม 2564 2021-08-03
69ใบขอโอนข้าราชการ2021-08-03
70ใบขอย้ายข้าราชการ2021-08-03
71ประกาศรายชื่อสอบ เพิ่มเติม ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล 2021-08-02
72ใบสมัครสอบพนักงานราชการและขั้นตอนการสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า2021-07-30
73รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา2021-07-23
74ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา2021-07-22
75ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2021-07-22
76ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล2021-07-22
77ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบลูกจ้างชัวคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2021-07-22
78รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2021-07-21
79รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี2021-07-21
80รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา 2021-07-13
81ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 2021-07-07
82รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 4 ตำแหน่ง 12 อัตรา 2021-07-07
83ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานพัสดุ2021-06-28
84ทดสอบ(not set)
85ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข2021-06-23
86ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 22021-06-15
87รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
88รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
89รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 16-22 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ 2021-06-15
90ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา2021-06-07
91รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2021-05-20
92ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 2021-05-14
93ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI)2021-04-26
94รายชื่อผู้ที่ีฉีดวัคซีนบุคคลากรทางการแพทย์ เข็มที่ 2 และรอบเก็บตก วันที่ 29 เมษายน 25642021-04-28
95ทดสอบระบบ2021-03-01
96แจ้งทบทวนตรวจสอบและเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (ครึ่งปี)2021-02-08
97รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข2021-02-05
98แจ้งสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้2021-01-27
99รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2021-01-12
100บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก รพ.พะเยา(not set)
101ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-12-14
102เลื่อนการประกาศผลสอบ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพยาบาลวิชาชีพ เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563 2020-12-02
103ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2020-11-10
104ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ 2ตำแหน่ง2020-11-10
105ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว งานทันตกรรม 2020-11-02
106รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ2020-10-19
107รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2020-10-19
108รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานทั่วไป กลุ่มงานทันตกรรม2020-10-08
109รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม 2020-10-08
110แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พะเยา 2020-10-02
111อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจรังสีวิทยา2020-10-02
112รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2020-10-02
113แจ้ง ผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ประจำตึก (วันรายงานตัว จะโทรแจ้งให้ทราบต่อไปคะ) 2020-09-29
114แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป2020-09-29
115ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง) โรงพยาบาลพะเยา2020-09-18
116แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา2020-09-09
117แจ้งผลสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าทำงานวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ) รพ.พะเยา2020-09-09
118ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)2020-09-03
119รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2020-08-26
120รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป (พนักงานประจำตึก)2020-08-26
121รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2020-08-26
122รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพยาบาล2020-08-26
123ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 2020-08-25
124ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น7 รพ.พะเยา สอบข้อเขียนความรูู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อทราบแล้วตอบกลับด้วยข้อคว 2020-08-25
125ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา08.00 น. ณ.ห้องประชุม 7 A ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ ***เมื่อทราบแล้วกรุณาตอบกลับด้วยข้อควาว่า "รับทราบ" มาทางเบอร์ 086431072020-08-25
126 แจ้งสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
127 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ .อาคารศูนย์แพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
128 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ให้มาสอบวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2020-08-24
129ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ2020-08-21
130 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2020-08-19
131 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา2020-08-19
132แจ้งสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (เก็บขยะ) เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา 2020-08-18
133รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-08-17
134แจ้งสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา 2020-08-17
135 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-14
136 แจ้งสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2020-08-14
137รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลพะเยา(not set)
138รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
139รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
140รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล 2020-08-06
141ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย และ R2R ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25632020-07-20
142รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา2020-07-20
143รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)2020-07-13
144แบบฟอร์มแผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปี 25642020-07-09
145รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ 2020-07-01
146เอกสารหลักฐานที่ข้าราชการต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว (29 มิถุนายน 2563) กรณีการบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษ2020-06-24
147รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-06-22
148ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2020-06-17
149ประกาศปรับราคาค่าบริการทันตกรรม เริ่มใช้วันที่ 1 มิ.ย.63 อัตราตามกระทรวงสาธารณสุช2020-05-26
150คู่มือการปฏิบัติงาน ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทุกระดับ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (not set)
151เลื่อนการรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานเปล ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือไข้ เพื่อลดความแออัดออกไปก่อน2020-03-30
152ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-03-19
153จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)(not set)
154อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(not set)
155ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552(not set)
156พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562(not set)
157ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม(not set)
158วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH(not set)
159แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)(not set)
160รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค2020-03-06
161รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เ พื่อปฏิบัติงาน กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานทันตกรรม และ กลุ่มงานรังสีวิทยา2020-03-02
162รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์2020-03-02
163รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์2020-02-28
164รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2020-02-28
165รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย2020-02-28
166ประกาศ ปรับค่าบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลพะเยา2020-02-27
167รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล รพ.พะเยา2020-02-26
168ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นิติกร และ นายช่างเทคนิค2020-02-26
169รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-02-25
170รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)2020-02-24
171รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์2020-02-12
172รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ2020-02-07
173ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะและ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง2020-01-31
174ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน จากเดิมวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563 2020-01-27
175อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพะเยา 25632020-01-24
176รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
177รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
178รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2020-01-15
179รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา2020-01-14
180EB24 เผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลพะเยา2020-01-07
181รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป2020-01-07
182รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2020-01-07
183รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล2020-01-07
184รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง พนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-12-09
185รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานที่งานป้องกันควบคุมโรคระบาดวิทยา2019-12-03
186ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2019-11-28
187รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล2019-11-25
188โรงพยาบาลพะเยาเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 2019-11-22
189รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลพะเยา2019-11-12
190เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI)2019-11-11
191รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ EMS เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลพะเยา2019-11-08
192รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2019-11-05
193ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และ นักจัดการงานทั่วไป2019-11-01
194รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2019-10-24
195ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักกายภาพบำบัด รพ.พะเยา2019-10-04
196ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2019-09-18
197ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ2019-09-18
198รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2019-09-16
199รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา2019-09-16
200รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยายบาล) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2019-09-16
201รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2019-08-29
202ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ นักวิชาการสาธารณสุข2019-08-26
203รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดะเยา2019-08-23
204เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 25632019-10-11
205เผยแพร่กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2019-01-03
206เผยแพร่รายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2)2019-08-05
207เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 2019-08-05
208รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25622019-08-05
209รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25612019-08-05
210ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2562 2019-08-13
211รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี2019-08-01
212รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-08-01
213ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป2019-07-25
214รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-07-10
215รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย2019-07-01
216รายงานสรุปผล " โครงการอบรมการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมแก่บุคคลากรโรงพยาบาลพะเยา"(not set)
217เผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างการทำงานเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ โรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2562(not set)
218การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารโครงการชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)
219ประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย(not set)
220เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนราชการประจำปี 25612018-10-11
221เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โรงพยาบาลพะเยา(not set)
222เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน(not set)
223เผยแพร่ะประกาศกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2019-05-02
224ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบน2019-01-11
225รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล2019-04-23
226รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์2019-04-09
227แบบฟอร์มธนาคารกรุงไทย2019-04-04
228รับสมัครลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้2019-04-01
229รับสมัครลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานประจำห้องยา นักกายภาพบำบัด พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้2019-03-28
230เผยแพร่แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2018-11-02
231เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)2019-02-28
232เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-12-13
233เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยาประจำปีงบประมาณ 25622019-01-16
234รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป2019-03-04
235รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา2019-02-11
236รับสมัคร พนักงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ2019-01-31
237ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพะเยา2018-10-22
238ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
239ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
240ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
241ประกาศแผนการจัดหาวัสดุต่างๆ โรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 25612017-10-06
242รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักเปล กลุ่มการพยาบาล2019-01-10
243รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักเปล กลุ่มการพยาบาล2019-01-10
244รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพะเยา)2019-01-08
245รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล2018-12-25
246รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2018-12-20
247ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข2018-12-17
248รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค2018-12-17
249รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2018-12-14
250ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-12-11
251ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-12-11
252ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง2018-12-07
253รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข2018-12-06
254ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622018-12-04
255รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 2018-11-29
256ประกาศรายชื่อผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-11-29
257รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์2018-11-23
258รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2018-11-23
259ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครัั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป2018-11-15
260ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ2018-11-01
261ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-11-01
262รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลพะเยา2018-10-29
263รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่ง นักจัดการงานทัวไป2018-10-12
264ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา2018-10-11
265ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา2018-10-11
266ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561 TB Grant 2018 2018-09-26
267อัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพะเยา(not set)
268ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22018-09-12
269ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ2018-09-10
270ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เสริมสร้างและพัฒนาวินัยและผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561"2018-01-31
271รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปี 25602018-01-31
272คู่มือการตรวจสอบเพื่อการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-02-21
273รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-03-27
274เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-01-05
275เผยแพร่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาระบบคุณภาพดูแลต่อเนื่องเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา2018-01-23
276รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602018-01-31
277รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 25602018-01-31
278แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 25602018-01-31
279http://xnxxrating.online0000-00-00
280รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพะเยา(not set)
281ประกาศกำหนดวันสอบ และวันสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา2018-02-27
282ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของโรงพยาบาลพะเยา2017-12-19
283ประกาศ อัตราค่าบริการโรงพยาบาลพะเยา พ.ศ.๒๕๖๐2017-12-01
284ประกาศ มาตรการการจัดการมูลฝอยทั่วไปโรงพยาบาลพะเยา2017-11-27
285พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25602017-07-11
286RDU Hospital ร่วมมือ ร่วมใจ ใช้ยาอย่างมีเหตุผล & การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ (not set)
287แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25612017-05-18
288กรอบโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป2017-04-18
289นโยบายโรงพยาบาลพะเยา "โรงพยาบาลสีเขียว"(not set)
290การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)2017-02-08
291รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเข้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน(not set)
292แจ้งงดเบิกจ่ายพัสดุ ปีงบประมาณ 25592016-08-17
293แจ้งความต้องการจัดหาวัสดุสำรองคลังและไม่สำรองคลังปี 25602016-08-05
294ส่งรายชื่อผู้จัดทำพัสดุของหน่วยงาน2016-07-29
295การสำรวจวัสดุคงเหลือในคลังย่อย 2016-07-27
296ประกาศ นโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลพะเยา2016-04-20
297รายงานการเยี่ยมสำรวจ ปี 2558 (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))2016-06-03
298สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/25592016-05-10
299ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการสรีรวิทยา ครั้งที่ 342016-04-27
300การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบสอบกลาง (Admissions)2016-04-25
301รายงานผลการสำรวจวัสดุการแพทย์2016-03-25
302สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 4/25592016-03-09
303สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 3/25592016-03-09
304สรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.พะเยา ครั้งที่ 2/25592016-03-09
305คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต12016-02-02
306คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SP เขต1(not set)
307การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 25592016-01-11
308แผนครุภัณฑ์ประจำปี2559 (ต่อ)(not set)
309แผนครุภัณฑ์ประจำปี2559(not set)
310ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)(not set)
311วิธีการและขั้นตอนรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559(not set)
312กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการอบรม 2559(not set)
313ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านเจตคติ โครงการกระจายแพทย์ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559(not set)
314ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความพร้อมด้านเจตคติ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ปีการศึกษา 2559(not set)
315วิธีการ set VPN เครื่องคอมพิวเตอร์และ Notebook สำหรับการเข้าใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาจาก Internet บ้านพัก(not set)
316ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่สนใจในการเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปี 2560(not set)
317รายการวัสดุนอกคลัง(not set)
318ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2559(not set)
319แจ้งรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(not set)
320แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปี 2559(not set)
321สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 371 ม้วน(not set)
322แจ้งวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นกรณีพิเศษ(not set)
323ประกาศ กำหนดจัดการสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจำปี พ.ศ.2558-2559(not set)
324ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ(not set)
325รพ.พะเยา แจ้งการเข้าชมเว็บไซต์โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา(not set)
326http://tubereviews.online0000-00-00