Total 45 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ขรก) มกราคม พ.ศ. 2564 2021-01-29
2ใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา2020-11-04
3บันทึกความยินยอมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)2020-01-21
4แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม DUE และแบบประเมินการ De-Escalation2019-10-01
5แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
6ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
7แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
8แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
9โครงการ Happy Money Program2018-06-07
10แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
11ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
12แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
13ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
14แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
15ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
16แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
17แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
18เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
19แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
20http://siccarcargo.com/efectos-secundarios-de-trileptal-600-mg-bkqx0000-00-00
21อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
22คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
23การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
24คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
25ใบส่งซ่อม2016-01-01
26ใบขอใช้รถ2016-01-01
27ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
28แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
29แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
30แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
31แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
32ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
33แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
34ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
35ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
36แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
37แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
38แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
39แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
40แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
41แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
42แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
43หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
44หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
45https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00