Total 43 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
2ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
3แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
4แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
5โครงการ Happy Money Program2018-06-07
6แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
7ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
8แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
9ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
10แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
11ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
12แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
13แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
14เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
15แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
16แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน2016-06-10
17Phayao weaning protocol2017-03-10
18อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
19คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
20การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
21คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
22ใบส่งซ่อม2016-01-01
23ใบขอใช้รถ2016-01-01
24ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
25แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
26แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
27แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล และการขอใบรับรองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
28แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
29แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
30ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
31แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
32ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
33ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
34แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
35แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
36แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
37แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
38แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
39แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
40แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
41หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
42หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
43รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05