Total 42 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
2แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
3แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
4โครงการ Happy Money Program2018-06-07
5แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
6ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
7แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
8ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
9แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
10ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
11แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
12แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
13เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
14แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
15แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน2016-06-10
16Phayao weaning protocol2017-03-10
17อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
18คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
19การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
20คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
21ใบส่งซ่อม2016-01-01
22ใบขอใช้รถ2016-01-01
23ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
24แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
25แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
26แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล และการขอใบรับรองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
27แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
28แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
29ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
30แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
31ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
32ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
33แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
34แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
35แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
36แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
37แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
38แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
39แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
40หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
41หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
42รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05