Total 52 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1ปริมาตรสารน้ำน้อยที่สุดที่ใช้ในการเจือจางยากรณีผู้ป่วยจำกัดน้ำ2022-11-03
2IV solution compatibility2022-11-03
3การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต2022-11-03
4ใบสมัครงาน ประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2022-08-08
5แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม DUE พ.ศ. 25652022-08-03
6แบบตรวจสอบสิทธิการรับเงิน พ.ต.ส.(not set)
7แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน2022-04-20
8ใบสมัครลูกจ้าวชั่วคราว(รายวัน)(not set)
9การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 โรงพยาบาลพะเยา2022-03-01
10แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2021-12-15
11แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ขรก) มกราคม พ.ศ. 2564 2021-01-29
12ใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา2020-11-04
13บันทึกความยินยอมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)2020-01-21
14แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
15ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
16แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
17แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
18http://porntubereview.online0000-00-00
19ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
20ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
21แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
22ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
23แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
24แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
25เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
26แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
27http://xnxxrating.online0000-00-00
28อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
29คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
30การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
31คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
32ใบส่งซ่อม2016-01-01
33ใบขอใช้รถ2016-01-01
34ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
35แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
36แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
37แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
38แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
39ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
40แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
41ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
42ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
43แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
44แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
45แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
46แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
47แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
48แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
49แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
50หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
51หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
52http://porntuberating.online0000-00-00