Total 45 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1บันทึกความยินยอมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)2020-01-21
2แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม DUE และแบบประเมินการ De-Escalation2019-10-01
3แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
4ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
5แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
6แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
7โครงการ Happy Money Program2018-06-07
8แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
9ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
10แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
11ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
12แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
13ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
14แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
15แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
16เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
17แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
18แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน2016-06-10
19http://bduhyqvfscez.com/0000-00-00
20อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
21คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
22การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
23คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
24ใบส่งซ่อม2016-01-01
25ใบขอใช้รถ2016-01-01
26ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
27แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
28แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
29แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล และการขอใบรับรองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
30แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
31แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
32ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
33แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
34ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
35ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
36แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
37แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
38แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
39แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
40แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
41แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
42แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
43หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
44หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
45รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05