Total 47 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน2022-04-20
2ใบสมัครลูกจ้าวชั่วคราว(รายวัน)(not set)
3การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2565 โรงพยาบาลพะเยา2022-03-01
4แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2021-12-15
5แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ขรก) มกราคม พ.ศ. 2564 2021-01-29
6ใบประกอบการสั่งใช้ยาควบคุมพิเศษ โรงพยาบาลพะเยา2020-11-04
7บันทึกความยินยอมการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED)2020-01-21
8แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม DUE และแบบประเมินการ De-Escalation2019-10-01
9แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
10ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
11แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
12แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
13http://porntubereview.online0000-00-00
14ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
15ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
16แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
17ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
18แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
19แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
20เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
21แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
22http://xnxxrating.online0000-00-00
23อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
24คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
25การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
26คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
27ใบส่งซ่อม2016-01-01
28ใบขอใช้รถ2016-01-01
29ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
30แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
31แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
32แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
33แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
34ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
35แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
36ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
37ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
38แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
39แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
40แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
41แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
42แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
43แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
44แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
45หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
46หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
47http://porntuberating.online0000-00-00