Total 44 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แบบขอใช้ยาต้านจุลชีพชนิดควบคุม DUE และแบบประเมินการ De-Escalation2019-10-01
2แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25632019-05-21
3ใบส่งซ่อมฉบับล่าสุด2019-01-16
4แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
5แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
6โครงการ Happy Money Program2018-06-07
7แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
8ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
9แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
10ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
11แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
12ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
13แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
14แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
15เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
16แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
17แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน2016-06-10
18Phayao weaning protocol2017-03-10
19อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
20คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
21การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
22คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
23ใบส่งซ่อม2016-01-01
24ใบขอใช้รถ2016-01-01
25ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
26แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
27แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
28แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล และการขอใบรับรองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
29แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
30แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
31ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
32แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
33ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
34ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
35แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
36แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
37แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
38แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
39แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
40แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
41แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
42หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
43หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
44รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05