Total 41 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แผนความต้องการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 25622018-06-29
2แบบฟอร์มต่าง ๆ (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล)2018-06-13
3โครงการ Happy Money Program2018-06-07
4แบบสรุปรายงานผลการไปประชุมฯ(ใหม่)2017-11-23
5ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111(not set)
6แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการ2017-10-03
7ใบแสดงความจำนงขอสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษและฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีการศีกษา 25612017-08-22
8แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์2017-06-06
9ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก 111(not set)
10แบบฟอร์มรายงานผลการไปประชุม / การอบรม/การสัมมนา / การศึกษาดูงาน 2017-05-03
11แบบฟอร์ม การร้องขอข้อมูลภาพและผลอ่านทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลพะเยา2017-03-21
12เอกสารกิจกรรมการพัฒนาระบบควบคุมภายใน2017-03-10
13แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงพยาบาลพะเยา ปี 25602016-09-05
14แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน ใบสำคัญรับเงิน2016-06-10
15Phayao weaning protocol2017-03-10
16อัตลักษณ์โรงพยาบาลพะเยา(not set)
17คู่มือการใช้งาน ระบบ EKG ONLINE2016-02-02
18การจัดทำข้อมูลการพัฒนา Service plan2016-01-15
19คู่มือการใช้งานระบบบันทึกขอ้มูลขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2016-01-06
20ใบส่งซ่อม2016-01-01
21ใบขอใช้รถ2016-01-01
22ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2016-01-01
23แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร2016-01-01
24แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ(New)2016-01-01
25แบบฟอร์มขอประวัติการรักษาพยาบาล และการขอใบรับรองทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
26แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา2016-01-01
27แบบฟอร์มความต้องการของวัสดุ2016-01-01
28ราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุน New Update2016-01-01
29แบบรูป/รายการ/ราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน2016-01-01
30ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 25592016-01-01
31ราคากลางครุภัณฑ์2016-01-01
32แบบประเมินลูกจ้างประจำ หน้าที่ 12016-01-01
33แบบประเมิน ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ2016-01-01
34แบบฟอร์ม Service Profile2016-01-01
35แบบใบลา ต่าง ๆ2016-01-01
36แบบฟอร์มจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน2016-01-01
37แผน HRD กลุ่มการพยาบาล (5ปี)2016-01-01
38แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ปีงบประมาณ25582016-01-01
39หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอบรม พบต. พบก.2016-01-01
40หลักเกณฑ์การขออนุมัติศึกษาดูงาน2016-01-01
41รายงานสรุปผลการประชุม / อบรม / สัมมนา2017-05-05