Total 28 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
12.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี ที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 25632020-10-26
2เผยแพร่งบทดลอง ณ เดือน กันยายน 25632020-10-19
3รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลองเรื่องที่ 1.1.3. บัญชีเงินฝากคลัง 2019-10-25
4รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลองเรื่องที่ 1.1.2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี2019-10-18
5รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลองเรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ(not set)
6งบทดลองประจำเดือน กันยายน 25622019-10-15
7รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง2018-10-22
8รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง2018-10-22
9รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง2018-10-22
10 บช.01 เดือน กันยายน 25612018-10-22
11งบทดลอง GFMIS บช.01 เดือน มกราคม 2561 2018-02-15
12งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน ธ.ค. 602018-01-19
13งบทดลอง บช.01 เดือน พฤศจิกายน 602017-12-15
14งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน ตุลาคม 602017-11-20
15รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
16รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
17รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
18รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
19รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
20รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
21รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2017-10-30
22งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน กันยายน 602017-10-30
23งบทดลอง บช.01 GFMIS เดือน สิงหาคม 602017-09-15
24งบทดลอง บช.01 เดือน ก.ค. 602017-08-17
25งบทดลอง GFMIS เดือน มิ.ย 602017-07-18
26งบทดลอง GFMIS เดือน พ.ค 602017-06-16
27งบทดลองเดือน เมษายน พ.ศ 25602017-05-24
28งบทดลอง บช.01 มี.ค. 602017-04-29