Total 326 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 25642021-09-09
2รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 25642021-09-01
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-08-02
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-01
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-01
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-05-03
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-03-01
8รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 25642021-08-26
9รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 25642021-08-26
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-05-03
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-01
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-03-01
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-01
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-01-01
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-01
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-01-01
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-01
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-02
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-02
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
190ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
191ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
192ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
194ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
198ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
210ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
214ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
236ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-01
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
249ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
250ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
253ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
254ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
262ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-09
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-18
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
270ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
276ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและสังเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-06
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (EKG 12 Lead) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-04
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-04
282ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
283ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-21
285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-09
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
294ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
295ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้วกล้องสำหรับส่องตรวจ Endoscope (Camera head) ระบบทางเดินปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-04-26
297ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-02
298ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-26
299ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017-11-29
300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2017-09-29
301ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-03-02
302ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2017-09-29
303ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2017-11-29
304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2018-01-26
305ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ชุด2018-02-28
306ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-29
307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ชุด2018-02-02
308ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 71 ชุด2018-03-02
309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Excision Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
312ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 ชุด2018-01-29
313ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 26 ชุด2018-02-16
314ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 ชุด2018-02-19
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 31 ชุด2018-01-29
316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 ชุด2018-01-29
317รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)2018-03-02
318สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25612018-03-02
319ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 ชุด2018-02-07
320ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 ชุด2018-02-09
321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ชุด2018-02-05
322ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ชุด2018-02-02
323สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25602018-01-24
324สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25602018-01-08
325สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25602017-11-23
326http://tubearchive.online0000-00-00