Total 332 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 25652022-03-29
2รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25652022-03-23
3รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 25652022-03-23
4รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม 25642021-12-30
5รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 25642021-12-30
6รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 25642021-12-30
7รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 25642021-09-09
8รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 25642021-09-01
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-08-02
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-01
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-06-01
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-05-03
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-03-01
14รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 25642021-08-26
15รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 25642021-08-26
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-05-03
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-04-01
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-03-01
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-01
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-01-01
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-02-01
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-01-01
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-01
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-12-01
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-02
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-11-02
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-10-01
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-09-01
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-08-01
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-07-01
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-06-01
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-05-01
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-04-01
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-03-01
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-02-01
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2020-01-01
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-12-01
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-11-01
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-10-01
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-09-01
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-08-01
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-07-01
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-06-01
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-05-01
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-01
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-01
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
189ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
190ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
191ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
192ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
193ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-01
194ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
195ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
196ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
198ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-01
199ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
201ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
203ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
205ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
206ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-12-01
207ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
208ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
209ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
210ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
211ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-11-01
212ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
213ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
214ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
215ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-10-01
216ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
217ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
218ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
219ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
220ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
221ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
222ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
223ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
224ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
225ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
226ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
227ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
228ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
229ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
230ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
231ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
236ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-09-01
237ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
241ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
242ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
243ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
244ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
246ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-01
249ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
250ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-01
253ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
254ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
259ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
260ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(not set)
261ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
262ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
263ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
265ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-01
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-09
269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
270ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-18
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
274ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
275ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
276ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
277ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
278ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
280ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
281ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
282ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-01
283ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
284ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
285ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและสังเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-06
286ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (EKG 12 Lead) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-04
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-04
288ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
289ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
290ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-21
291ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
293ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
294ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-09
295ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-01
296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-04-01
297ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-01
298ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-02-01
299ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
301ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อห้วกล้องสำหรับส่องตรวจ Endoscope (Camera head) ระบบทางเดินปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-04
302ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-04-26
303ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-02
304ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-26
305ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017-11-29
306ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2017-09-29
307ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-03-02
308ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2017-09-29
309ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2017-11-29
310ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ชุด2018-01-26
311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ชุด2018-02-28
312ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-29
313ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ชุด2018-02-02
314ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 71 ชุด2018-03-02
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Excision Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
316ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
317ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-03-21
318ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 ชุด2018-01-29
319ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 26 ชุด2018-02-16
320ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 29 ชุด2018-02-19
321ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 31 ชุด2018-01-29
322ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 ชุด2018-01-29
323รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)2018-03-02
324สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25612018-03-02
325ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 ชุด2018-02-07
326ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 ชุด2018-02-09
327ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ชุด2018-02-05
328ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ชุด2018-02-02
329สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25602018-01-24
330สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25602018-01-08
331สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25602017-11-23
332http://tubearchive.online0000-00-00