Total 28 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โรงพยาบาลพะเยา2022-04-20
2แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการไปอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน2022-04-20
3ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 22022-03-21
4ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พศ.2565 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12022-03-21
5แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์2022-01-07
6ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ (Hybrid Learning)2021-12-21
7 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล2021-12-21
8ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาระบาดวิทยา ปีการศึกษา 25642021-12-01
9ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 25642021-10-21
10ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2021-10-21
11ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Fundamentals of Smart City2021-10-21
12ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร R2R Facilitator เขตสุขภาพที่ 12021-10-19
13ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ 2565 2021-10-19
14ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 25642021-10-19
15ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 แนวโน้มความท้าท้าย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก สภาการพยาบาล รูปแบบออนไลน์2021-10-18
16ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฎิบัติงานด้านพัสดุ รูปแบบออนไลน์ 2021-10-18
17ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 25642021-10-18
18ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไลน์2021-10-18
19ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี TMI 2021 สมาคมเวชสารสารเทศไทย2021-10-18
20ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยและญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก JICA2021-03-23
21คู่มือการบันทึกเพื่อขออนุมัติ อบรม/สัมมนา/ประชุม2018-05-16
22คำของบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 25612017-07-07
23แผนวัสดุ ปี 25602016-10-01
24ทำโครงการ2017-01-18
25การจัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ25602017-01-13
26การจัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ2017-01-13
27รพ.พะเยา จัดอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน สำหรับประชาชนในชุมชนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 และ 2(not set)
28รพ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโรงพยาบาลพะเยา\"(not set)