Total 10 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1แบบสรุปรายงานผล การไปประชุม/อบรม/สัมนา2021-08-24
2ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทยและญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก JICA2021-03-23
3คู่มือการบันทึกเพื่อขออนุมัติ อบรม/สัมมนา/ประชุม2018-05-16
4คำของบลงทุนหมวดครุภัณฑ์ 25612017-07-07
5แผนวัสดุ ปี 25602016-10-01
6ทำโครงการ2017-01-18
7การจัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ25602017-01-13
8การจัดทำโครงการฝึกอบรมสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการ2017-01-13
9รพ.พะเยา จัดอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน สำหรับประชาชนในชุมชนเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รุ่นที่ 1 และ 2(not set)
10รพ.พะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ\"การพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานโรงพยาบาลพะเยา\"(not set)