Total 1,298 items.
#หัวเรื่องวันที่ประกาศ
1เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ และป้องกันแสงสีฟ้า2022-12-09
2เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม.2022-12-09
3ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-12-09
4ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัีญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-11-23
5ประกาศประกวดราคาเช่า PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-11-23
6เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ สายสวนสงช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต2022-11-23
7ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ)2022-11-22
8ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular)2022-11-16
9ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อ Legion System MultiPak FMS Basic)2022-11-16
10ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดกลาง (MINOR SET) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-11-15
11ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-11-14
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้ 6 มม.)2022-11-09
13ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม พับได้และป้องกันแสงสีฟ้า)2022-11-09
14ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อสายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต)2022-11-09
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-31
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-11-09
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-28
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-28
19ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-12
20ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-11
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-11
22ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-10-05
23ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)2022-09-30
24ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-26
25ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-26
26ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-23
27ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-23
28ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-13
29ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมองพื้นฐาน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-13
30ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-13
31ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-13
32รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบเงินกู้โควิด 20192022-09-08
33ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู 8 เตียง) โรงพยาบาลพะเยา2022-09-12
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-09-09
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-08-26
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยาจำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2022-08-24
37ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-17
38ประกาศประกวดการเช่า PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-10
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-09
40ประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-09
41ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-08
42ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-04
43ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-08-02
44ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-25
45ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-25
46ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-01
47ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-07-01
48ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-30
49รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3)2022-06-29
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-06-01
51ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-23
52ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-22
53ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-06-21
54ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-20
55ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-20
56ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-20
57ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-20
58ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-06-17
59ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-17
60ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-17
61ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-16
62ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ)2022-06-15
63ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วย)2022-06-09
64ประกวดราคาเช่า PACS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-06-07
65ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-05-27
66แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-25
67ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัีญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-25
68ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-09
69ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-09
70ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-09
71ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-09
72ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-06
73ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-05-02
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-27
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 125 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-27
76ประกาศร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-27
77ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
78ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
79ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
80ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
81ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
82ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-26
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-04-25
84ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจแยกชนิดเชื้อและทดสอบความไวเชื้ออัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-04-22
85ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Infectious Markers พร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-04-22
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-22
87ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-22
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-04-22
89ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-03-30
90ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-03-09
91ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Infectious Markers พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-03-25
92ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Infectious Markers พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-03-25
93ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-02-14
94ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-02-14
95ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-02-08
96ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-02-08
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ HAEMO-A (ไตเทียม) , HAEMO-B (ไตเทียม)2022-03-23
98แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง2022-03-23
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-03-24
100รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-03-23
101ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)2022-03-22
102ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 125 ชุด ด้วยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-03-16
103ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-03-14
104เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-03-08
105รายงานผลราคากลางและรายละเอียดงานจ้างฯ2021-06-17
106รายงานผลการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 2 รายการ2021-08-24
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้าไม่ใช้ซีเมนต์ ชนิด collarless stem ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-25
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น รวมสกรู PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-23
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น รวมสกรู PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-23
110ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-22
111ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจแยกชนิดเชื้อและทดสอบความไวเชื้ออัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-21
112ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-24
113ประกาศประกวดราคาซื้อวัสุดการแพทย์ HAEMO-A (ไตเทียม) , HAEMO-B (ไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-18
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 35 ชุด2022-02-17
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2022-02-11
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-11
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-10
118ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-10
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-09
120ยกเลิกการประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2022-02-08
121ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-04
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกว์เรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-03
123ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-02
124ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-02
125ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ HAEMO-A (ไตเทียม) , HAEMO-B (ไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-02-02
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-02
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-02-02
128ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-27
129ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-24
130ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)2022-01-07
131ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก, เอว จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)2022-01-07
132ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-21
133ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-19
134ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-17
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่อง Antiglobulin Test พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-14
136ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-01-14
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Blood Gas และ Electrolyte พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-14
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 48 ชุด2022-01-13
139ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-11
140ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด)2022-01-11
141ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-07
142ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2022-01-07
143ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-22
144ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-30
145รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)2021-12-30
146รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-12-30
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด Set Tunneler จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-12-29
148ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-28
149ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-28
150ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-12-27
151ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2021-11-16
152คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด - ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-22
153แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง2021-12-22
154แผนเงินรับ-จ่าย เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652021-10-01
155ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง2021-12-24
156ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-23
157ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-22
158ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวมสกรู PFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-21
159ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้า ไม่ใช้ซีเมนต์ ชนิด collarless stem จำนวน ๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-17
160ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA แบบแขนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-15
161ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-15
162ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-scan) ด้วยวิธี e-bidding2021-12-14
163ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-03
164ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือเปิดกะโหลกศีรษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-03
165ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชนิด collarless stem ด้วยวิธีประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-30
166เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-30
167ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-12-01
168เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น รวมสกรู PFNA2021-11-30
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางอณูชีววิทยา พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-30
170ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจแยกชนิดเชื้อและทดสอบความไวเชื้ออัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-29
171ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-26
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-25
173ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-23
174ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-16
175ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-16
176เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้าไม่ใช้ซีเมนต์ ชนิด collarless stem2021-11-16
177ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Blood Gas และ Electrolyte พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-15
178ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-15
179ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Antiglobulin Test พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-11
180ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย OR) ด้วยวิธี e-bidding2021-11-09
181ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-08
182ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-05
183เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซ์เรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA แบบแขวนเพดาน2021-11-03
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-03
185ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Antiglobulin Test พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-03
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม (Bone Cement+Anibiotic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-11-03
187ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Blood Gas และ Electrolyte พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-29
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-28
189ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจระบบการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Test) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-28
190ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) จำนวน ๔๐ ชุด2021-10-27
191ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก,เอว จำนวน ๔๐ ชุด2021-10-27
192ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการแพทย์ (ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๓๕ ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-27
193ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-10-27
194ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-26
195เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2021-10-26
196เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ(not set)
197ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-26
198ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจ Antiglobulin Test พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-15
199ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางอณูชีววิทยา พร้อมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-14
200ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-12
201ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-12
202ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-12
203ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึง ปีงบประมาณ 25672021-10-12
204ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-07
205ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-04
206ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจแยกชนิดเชื้อและทดสอบความไวเชื้ออัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-01
207ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-10-01
208ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางอณูชีววิทยา พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-30
209ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-17
210ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-29
211ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-28
212ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดติดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม (Bone Cement+Antibiotic)2021-09-27
213ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27
214ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-27
215ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจทางอณูชีววิทยา พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 25672021-09-20
216ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-22
217ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนคอ (Cervical locking plate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-22
218ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัง ส่วนอก,เอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-17
219ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-17
220ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด)2021-09-17
221ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-13
222ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะผสม (Bone Cement+Anibiotic)2021-09-13
223ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (HbA1C) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-15
224ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-09-13
225ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สายสวนสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต)2021-09-08
226ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด)2021-09-09
227ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด)2021-09-09
228ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด)2021-09-09
229เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ)2021-09-02
230เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ)2021-09-01
231ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT-Scan) ด้วยวิธี e-bidding2021-08-27
232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-08-26
233ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-08-20
234ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-08-04
235ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-08-03
236ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศสำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-20
237ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-07-19
238ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-16
239ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-14
240ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-15
241ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-09
242ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-06
243ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-06
244ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-07-05
245ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-02
246ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-01
247ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642021-06-30
248ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 รายการ2021-06-29
249ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-scan ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding2021-06-29
250ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธี e-bidding2021-06-24
251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI ด้วยวิธี e-bidding2021-06-23
252ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-06-23
253ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-21
254ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัฒน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-17
255ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (Multi-slice CT scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-17
256รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบระหว่างวันที่ 1 -7 มิถุนายน 25642021-06-11
257ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-10
258ประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-06-10
259รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 25642021-06-09
260รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 25642021-06-09
261ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) e-bidding2021-06-01
262ร่างประกาศประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-27
263ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI2021-05-27
264ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)2021-05-21
265ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-21
266ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-18
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-18
268เผยแพร่แผนการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล(ระบบ PACS)2021-05-18
269ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 25632021-05-17
270ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-14
271ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-07
272ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-07
273ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-05-03
274ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-04-28
275ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-26
276ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-26
277ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-26
278ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-04-26
279ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง 2021-04-22
280รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564(not set)
281ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-20
282ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-20
283ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-20
284ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-16
285ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-16
286ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-09
287ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-09
288ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-08
289ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 15,280 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-08
290ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-05
291ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-05
292ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-02
293ประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-04-01
294ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง2021-03-31
295ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-24
296ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-03-29
297ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-03-29
298ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-25
299ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-23
300เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-20
301ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 15,280 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-23
302เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-08
303ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน 100,000 Set2020-01-30
304เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน 100,000 Set2019-12-18
305ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-18
306ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-19
307ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-19
308ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-03-19
309ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-18
310รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564(not set)
311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-17
312ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-08
313ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-03-08
314รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 25642021-03-04
315ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ส่องโพรงจมูกและไซนัส ออกจอภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-02-25
316ประกาศประกวดราคาซ์้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-02-24
317ประกาศประกวดราคาซ์้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด2021-02-24
318ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-02-19
319ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-02-19
320ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-17
321เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2021-02-16
322ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-10
323ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-10
324ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-09
325ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-09
326ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-05
327ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพร่งจมูกและไซนัส ออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-05
328ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 55,200 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-04
329ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-03
330ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-03
331ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-02
332ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-02-01
333ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ IV Set (ผู้ใหญ่) จำนวน 100,000 Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-26
334ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ส่องโพรงจมูกและไซนัสออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-26
335ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-25
336ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-25
337รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม 2563(not set)
338ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-21
339ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-20
340ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)2021-01-19
341ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-14
342ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-13
343ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-12
344ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-12
345ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-12
346ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 55,200 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-12
347ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-08
348ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-01-06
349ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 48 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-30
350ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-30
351ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-30
352ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่งโพรงจมูกและไซนัสออกจอภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-30
353ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no.1 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-29
354ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 55,200 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-25
355ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Infectious Markers ในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตจำนวน 42,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-25
356ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-24
357ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-24
358ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-24
359เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-22
360ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-18
361ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-18
362ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากเลนส์ ส่องโพรงจมูกและไซนัสออกจอภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-18
363รานงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25632020-12-15
364รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563(not set)
365ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภานในโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 โครงการ2020-12-14
366ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจพร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-09
367เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๓๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-09
368เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้า ชนิด ๒ ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน ๔๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-12-09
369ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-26
370รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563(not set)
371ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-24
372เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง2020-11-23
373ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง2020-11-16
374ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 25642020-11-16
375ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25642020-09-28
376ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-13
377ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-10
378ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-06
379ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-06
380ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-11-02
381เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-10-01
382ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-29
383ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-10-28
384เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632020-10-01
385ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลพะเยา2020-10-22
386ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลพะเยา2020-10-22
387รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563(not set)
388รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 25632020-10-22
389รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563(not set)
390ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-21
391ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-21
392ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-20
393ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-20
394ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25642020-10-06
395ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาาลพะเยา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-12
396ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพทเทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-09
397ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)2020-10-09
398ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-06
399ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-10-06
400ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-10-05
401ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(not set)
402ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(not set)
403ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-09-30
404รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 25632020-09-15
405เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 4)2020-08-27
406ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-09-02
407ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-09-01
408ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าฟัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2020-08-27
409ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-28
410ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-26
411ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-19
412ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-18
413ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-14
414รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในเดือนกรกฎาคม 25632020-08-11
415รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 25632020-08-11
416ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-10
417ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-10
418ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-08-05
419เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ ชุดเครื่องผ่าตัดใหญ่ แบบที่ 1 major set no 12020-07-29
420เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ไตรมาส 3 ปี 63)2020-07-29
421ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง)2020-07-24
422ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-07-23
423ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-07-29
424ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-07-13
425ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิกายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-07-10
426ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง)2020-06-22
427เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค (ตรวจชิ้นเนื้อ)2020-06-29
428ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรมอาคาร 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-06-15
429ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด2020-06-12
430เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-06-10
431เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3)2020-06-09
432เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 25632020-06-09
433เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-06-05
434เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-05-29
435ประกาศประกวดราคาการจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรม 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-25
436เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-25
437เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-25
438ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ จำนวน 697,970 Test2020-05-22
439เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-18
440เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-18
441เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน เมษายน 25632020-05-14
442ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ทางการแพทย์หอผู้ป่วยอายุรกรรมอาคาร 114 เตียง ชั้น 1 จำนวน 1 โครงการ2020-05-08
443ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด 2020-05-08
444ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ2020-05-08
445ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 40,000 Test2020-05-07
446เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาด 100 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-05
447เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-05-05
448ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 14,800 ขวด2020-04-28
449ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ 2020-04-27
450ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ 697,970 Test2020-04-23
451ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว2020-04-23
452เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ2020-04-21
453เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-04-21
454เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-12-23
455เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-02-13
456เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-11-14
457ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว2020-04-17
458ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood Count จำนวน 66,000 ราย2020-04-17
459เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-04-16
460เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มีนาคม 25632020-04-15
461เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2) 2020-04-15
462ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2020-04-15
463ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-04-10
464ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 40,000 Test2020-04-10
465ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ จำนวน 697,970 Test2020-04-10
466เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-04-09
467เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-04-03
468ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ 2020-04-02
469เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-04-01
470เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไข้วหลัง PCL จำนวน 32 ชุด2020-03-30
471ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test2020-03-30
472เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Phantom)-FAST/Acute Abdomen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-03-27
473ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ2020-03-25
474ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับนแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood2020-03-25
475ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแยยอัตโนมัติ2020-03-25
476ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว2020-03-25
477ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว2020-03-24
478ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2020-03-19
479ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-03-17
480ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว2020-03-16
481ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 78 ชุด2020-03-16
482ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2020-03-16
483ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด2020-03-16
484เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 25632020-03-10
485เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-03-09
486ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2020-03-03
487ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด2020-03-03
488เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ(Urodynamic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)2020-02-28
489เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-27
490ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-27
491เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-25
492ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)2020-02-24
493ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 78 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-21
494ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2020-02-19
495เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ2020-02-19
496เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-19
497เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงพร้อมระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 ลูก2020-02-19
498เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-19
499ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 120 ชุด2020-02-18
500ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงบรรจุโลหิต2020-02-18
501ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ2020-02-18
502ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวันซี2020-02-18
503ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ จำนวน 697,970 test2020-02-18
504เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. 2020-02-17
505เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-13
506เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 25632020-01-13
507ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-02-12
508ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 25622020-02-12
509เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลศาสตร์แบบพื้นฐานคมชัดสูง พร้อมระบบฉีดสี โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง2020-02-11
510เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน ชนิดควบคุมความลึก 2020-02-11
511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) จำนวน 1,300 หลอด2020-02-11
512ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตร2020-02-11
513ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ2020-02-11
514ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ 2020-02-11
515ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต 2020-02-11
516ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงบรรจุโลหิต2020-02-11
517ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอวันซี (Hb A1C)2020-02-11
518เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 78 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-02-06
519เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป2020-02-06
520ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100,000 Set2020-01-30
521ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-30
522เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพลศาสตร์กระเพาะปัสสาวะ(Urodynamic) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-29
523ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-28
524ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-24
525ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2020-01-21
526ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 78 ชุด2020-01-21
527เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-20
528เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจชนิดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงพร้อมระบบประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4 ลูก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง2020-01-17
529เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความคมชัดสูงไม่น้อยกว่า 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง2020-01-17
530เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (EMG) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-15
531เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-15
532เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-15
533เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอน ชนิดควบคุมความลึก โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-15
534เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-01-15
535ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-15
536ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)2020-01-13
537ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intraocular (สารหนืด) จำนวน 1,300 หลอด2020-01-13
538ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว2020-01-13
539ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา จำนวน 500 ตัว(not set)
540ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-13
541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) 2020-01-13
542เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)2020-01-13
543ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว2020-01-13
544ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2020-01-13
545ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 100,000 Set2020-01-10
546เผยแพร่ะประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-01-10
547ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตร2020-01-10
548เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) 2020-01-07
549เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 25622020-01-07
550ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์2019-12-27
551ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intracular (สารหนืด)2019-12-27
552ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set)2019-12-27
553ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม.2019-12-27
554ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-27
555ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-25
556ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
557เผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-19
558เผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
559เผยแพร่ร่างประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
560เผยแพร่รายผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) 2019-12-13
561เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 25622019-12-13
562รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-13
563เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน 2 รายการ 2019-12-06
564เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-12-03
565เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก จำนวน 250 ชิ้น โดยเฉพาะเจาะจง2019-12-02
566ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632019-12-02
567เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-11-26
568เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย)2019-11-21
569เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 25622019-11-11
570เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-10-17
571ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
572เผยแพร่ะประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)2019-10-08
573ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-10-02
574เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-10-01
575เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-10-01
576เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-09-17
577ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-09-05
578เผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-08-27
579เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-08-22
580เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 4)2019-08-05
581เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)2019-08-20
582เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกรกฎาคม 25622019-08-05
583ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-08-09
584เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-08-08
585เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-08-01
586เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 2019-08-01
587เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 25622019-07-31
588เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)2019-07-31
589ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD ช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-07-23
590เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-07-24
591ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-07-02
592เผยแพร่ประกาศ จังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-06-20
593เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-20
594เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 25622019-06-18
595ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-17
596เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (PD น้ำยาช่องท้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-18
597ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-14
598ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-13
599ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-06-07
600เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622019-06-07
601ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (การเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (ระบบPACS)2019-05-29
602ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-29
603ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งขนาด 40 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-23
604ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-23
605ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-23
606เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดแบตเตอรี่สำหรับกระดูกขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-17
607ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-13
608เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 25622019-05-10
609ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-08
610เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิกายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-02
611เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 2019-05-01
612เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-05-01
613เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-23
614เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-23
615เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)2019-04-23
616เผยแพร่รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25622019-04-23
617เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งขนาด 40 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-19
618ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงมือยาง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวด Pooราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-17
619ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-10
620ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-10
621ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)2019-04-10
622ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานประจำปีงบประมาณ 25612019-04-09
623ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-05
624ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต จำนวน 110 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-05
625ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน 3,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-05
626ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 14,500 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-05
627ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 20,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-05
628ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-05
629ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-05
630ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ส่องตรวจหลอดลม (Laryngoscope) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-05
631ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-04-05
632เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ หม้อนึ่งขนาด 40 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-04-03
633ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-28
634ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-28
635ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ จำนวน 3,070 pack ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-22
636เผยแพร่ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-28
637เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1)2019-02-11
638ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-15
639เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25622019-03-15
640ประกาศประกวดราคาซื้อยา 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-14
641ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-14
642ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง2019-03-12
643ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี HIV Viral Load2019-03-12
644ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test2019-03-12
645ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต2019-03-12
646ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด2019-03-12
647ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ2019-03-11
648ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-11
649ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-05
650ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-03-04
651ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-02-28
652ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-03-01
653ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (5 Part Differential Cell Counter) 2019-02-27
654ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-27
655เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-27
656ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง2019-02-26
657ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงบรรจุโลหิต2019-02-26
658ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2019-02-26
659ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต2019-02-26
660ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ2019-02-26
661ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือด2019-02-26
662ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test 2019-02-26
663ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ2019-02-26
664ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-26
665เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25622019-02-14
666ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-21
667ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ (e-bidding)2019-02-15
668ประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-15
669เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-12
670ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-12
671ประกาศแผนจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)2019-02-11
672ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-07
673ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-05
674ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-05
675ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-02-01
676ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-31
677ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-31
678ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-31
679ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-29
680ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-29
681ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือ Cystoscope โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-23
682ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่แบบตัวกรองพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2019-01-23
683เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-23
684เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 2 ระบบ (SLT) และ Nd Yag Laser ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-23
685ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 12 รายการ (e-bidding)2019-01-17
686ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-15
687ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-15
688ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-10
689ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-09
690ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-09
691เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(not set)
692ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-07
693ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-07
694เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25612019-01-07
695ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-02
696ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-01-02
697ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-01-02
698ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อยา 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-28
699ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-28
700ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-26
701ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-26
702ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-26
703ประกาศและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2018-10-17
704ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-21
705เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25612018-12-21
706ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-21
707ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-20
708ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-20
709ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-20
710ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-12
711ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-12
712ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-12
713เผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25612018-11-09
714ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-12-07
715ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-12-07
716รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-12-04
717รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612018-12-04
718ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผ่าตัดกะโหลกศรีษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-11-05
719ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-25
720ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-10-25
721ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-10-02
722ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-25
723ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-24
724ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-21
725ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-17
726เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 1 จอรับภาพ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-17
727ประกาศประกวดราคาซื้อ ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-17
728ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-10
729ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-09-10
730ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) รายการ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 30 ชุด2018-09-10
731ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 50 ชุด2018-09-10
732ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-30
733ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-27
734เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-08-28
735การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา2018-02-16
736ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-08-24
737ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2018-08-22
738ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-21
739ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-21
740ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-23
741ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-17
742ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษจำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-20
743ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกชนิดขับเคลื่อนด้วยแรงลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-20
744ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องมือผ่าตัดตาพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-20
745ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-20
746ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันนหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-20
747ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-17
748ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-08-14
749ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-08-15
750ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-15
751ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-14
752ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-09
753ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-09
754ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-08
755เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-07
756ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-01
757ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-08-01
758เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 50 ชุด2018-08-01
759เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 30 ชุด2018-08-01
760เผยแพร่ร่างปาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
761ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-31
762ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-31
763ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-31
764ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-26
765เผยแพร่ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัดสุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการข้อตะโพกมีเบ้าไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-24
766เผยแพร่ร่างประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด รายการข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ จำนวน 50 ชุด2018-07-24
767ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว จำนวน 157 ชุด2018-07-24
768ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามรถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-07-23
769ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-23
770ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน ๑๒๕ ชุด2018-07-17
771ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2018-07-16
772เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-13
773เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-12
774เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-11
775ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-11
776ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-10
777ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-06
778เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-06
779เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-07-04
780เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-04
781ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-07-03
782ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-03
783ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-03
784ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-02
785ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-07-02
786เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-27
787ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-27
788ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-27
789เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-26
790ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-26
791ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-06-26
792ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-25
793ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2018-06-26
794ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-25
795ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ , ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ( Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์2018-06-20
796ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-06-14
797ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-13
798ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-18
799เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-11
800เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-08
801รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2018-06-07
802ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-07
803ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2018-06-06
804ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์ , ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ 2018-06-06
805ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 125 ชุด2018-06-05
806ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-06-04
807ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-01
808เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-06-01
809ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-31
810เผยแพร่ตารางราคากลาง การจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A4 (EKG 12 Lead) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-25
811เผยแพร่ตารางราคากลาง การจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-05-25
812ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการอิเลคทรอนิกส (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-05-25
813ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-24
814เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้อตะโพกมีเบ้าชนิดไม่ใช้ซีเมนต์, ข้อตะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น (Bi-polar) ไม่ใช้ซีเมนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-24
815ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 25602018-05-24
816ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดมีสภาพหมดความจำเป็นในการใช้(not set)
817ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีและสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 30 รายการ จำนวน 278,100 test2018-05-23
818ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2018-05-23
819ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-23
820เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนที่ไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 125 ชุด2018-05-17
821เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 125 ชุด2018-05-17
822เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-05-10
823ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-17
824เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนที่ไหวได้ ชนิดไม่ตัดเอ็นไขว้หลัง PCL จำนวน 49 ชุด2018-05-10
825เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-10
826ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. 2. สารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา Intracular (สารหนืด)2018-05-09
827ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-02-12
828ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและสังเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 22018-05-09
829ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน ๑,๐๐๐ test2018-05-08
830ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ รายการ จำนวน ๒๗๘,๑๐๐ test2018-05-08
831เผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-05-08
832เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)2018-05-07
833ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light) เข้าตา2018-04-30
834ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 8 รายการ2018-04-23
835ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-04-03
836ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-04-11
837ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม.และสารละลายปราศจากเชื้อชนิดฉีดเข้าตา2018-04-11
838ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์2018-04-11
839ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (การจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-04-10
840เผยแพร่ตารางราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ2018-04-09
841เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำาชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่อง2018-04-09
842ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพัยได้และป้องกันแสงสีฟ้า (blue light)2018-04-09
843เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-04-04
844ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ (e-bidding)2018-04-03
845ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-26
846ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-26
847ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-22
848ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน ๙๒,๐๐๐ Set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-12
849ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-12
850ปะรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-12
851ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-12
852เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุด VDO Conference) พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ2018-03-12
853เผยแพร่ตารางราคากลางการจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง2018-03-12
854เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Excision Set) จำนวน 1 ชุด2018-03-12
855เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 1 ชุด2018-03-12
856เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดเล็ก (Minor Set) จำนวน 1 ชุด(not set)
857ประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-08
858ประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-03-08
859เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2018-03-02
860เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-27
861ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยูนิตทำฟัน) 2018-02-23
862ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-20
863ประกาศ ประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-19
864ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและสังเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-19
865เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-16
866เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร2018-03-07
867ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 ชุด2018-01-25
868ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 ชุด2018-01-26
869ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 ชุด2018-01-25
870ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 ชุด2018-02-05
871ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว2018-02-13
872เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 8 รายการ2018-02-08
873ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-08
874เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกีส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและติดตามการทำงานของหัวใจและสังเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-08
875เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-02-08
876ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2018-01-22
877ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. ซ่อมครุภัณฑ์ 1 รายการ 2. วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ2018-01-22
878เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ2018-01-30
879เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 10 รายการ2018-01-30
880ประกาศผู้ชนะ วัสดุการแพทย์ และวัสดุกระดูก จำนวน 3 รายการ2018-02-02
881ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว2018-01-31
882ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External storage)2017-12-21
883ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-01-30
884เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (น้ำยาไตเทียม)2018-01-30
885ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2018-01-29
886ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 ชุด2018-01-24
887เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน 92,000 Set2018-01-23
888เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน 92,000 Set2018-01-23
889ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบค่าเสื่อม)2018-01-18
890เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง)2018-01-15
891ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hb A1C) จำนวน 9,000 Test2018-01-15
892ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต (Platelet apheresis) จำนวน 100 ชุด2018-01-15
893ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ2018-01-12
894เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hb A1C) จำนวน 9,000 test2018-01-03
895เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดเจาะเก็บเกร็ดโลหิต (Platelet apheresis)2018-01-03
896ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ2017-12-25
897การซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ2017-12-22
898ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-12-19
899ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25602017-12-18
900ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ2017-12-15
901ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ2017-12-08
902ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-12-07
903เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-11-21
904ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-11-01
905ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-11-17
906ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-11-10
907ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-11-06
908ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-11-06
909รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25602017-10-31
910เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 2017-10-30
911ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-10-19
912ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-10-16
913ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-10-16
914ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ชนิด จอแยก 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2017-10-09
915เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-10-06
916http://tubereviews.online0000-00-00
917เผยแพร่ตารางราคากลางการจัดซื้อ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์(Video Laryngoscope) ชนิดจอแยก 1 เครื่อง2017-10-06
918ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-10-06
919ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612017-09-27
920ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บ2017-09-21
921ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์2017-09-20
922ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2 รายการ2017-09-20
923ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ2017-09-20
924http://porntuberating.online0000-00-00
925ตารางราคากลางการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ2017-09-13
926ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน 2 รายการ2017-09-06
927สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2017-08-23
928สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ชุดข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จำนวน 30 ชุด2017-08-23
929สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ โลหะดามกระดูกชนิดแยกชิ้น (Gramma Nail)รวมสกรู จำนวน 20 ชุด2017-08-23
930ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2017-08-18
931สอบราคาซื้อระบบคลังข้อสอบ2017-08-18
932ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-08-18
933สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ2017-08-17
934สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ2017-08-11
935เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-08-02
936ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ2017-07-31
937แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3)2017-07-25
938ตารางราคากลางงานจ้างเดินสาย LAN สายไฟเบอร์ออฟติก ยกพื้นหัอง 2017-07-24
939สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ2017-07-21
940ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง OCT : Optical coherence tomography) 2017-07-20
941ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้่นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง OCT : Optical coherence tomography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-06-14
942ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-06-07
943ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 เครื่อง2017-06-07
944เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาความเร็วสูงชนิดปรับหมุนเลเซอร์ได้หลายทิศทาง OCT : Optical coherence tomography) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-06-05
945ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-05-31
946ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมสลบ) จำนวน 1 เครื่อง2017-05-31
947ราคากลางการจัดซื้อ วัสดุทันตกรรม (ฟลูออไรด์วาร์นิช ชนิด Single dose) จำนวน 90 ห่อ2017-05-22
948ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ยูนิต (Blood bank Refrigerated Centrifuge)2017-05-11
949สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (๕-Part Differential Cell Counter) จำนวน 65,000 ราย2017-05-04
950ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ) จำนวน 1 เครื่อง2017-05-03
951สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยฟังจำนวน 4 รายการ2017-05-02
952ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ (Laparoscopic unit SD) )2017-05-01
953ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย จำนวน 120,000 กิโลกรัม2017-05-01
954ตารางราคากลางงานจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไอน้ำ2017-04-26
955ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 16 รายการ2017-04-26
956ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-04-21
957ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 19 รายการ2017-04-21
958ตารางราคากลางการจัดซื้อ ด้ามกรอเร็ว จำนวน 11 ชุด2017-04-21
959ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ จำนวน 15 รายการ ของโรงพยาบาลพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-04-18
960ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-04-11
961ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย จำนวน 120,000 กิโลกรัม 2017-04-07
962ตารางราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ การสอน สำหรับเด็กป่วยฯ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2017-04-05
963ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-04-05
964ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2017-04-04
965ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-04-03
966ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 19 รายการ2017-03-27
967สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำยา Antiglobulin test วิธี Gel test จำนวน 60 กล่อง2017-03-27
968ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ (Laparoscopic unit SD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-23
969ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ 32 รายการ จำนวน 665,200 ตัวอย่าง2017-03-21
970ราคากลางจ้างรถขนขยะติดเชื้อ2017-03-20
971ราคากลางจ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ทั้งอาคาร 2017-03-20
972เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-20
973ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ2017-03-17
974ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน 2,600 เทสต์2017-03-17
975ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-15
976ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 16 รายการ2017-03-10
977เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องพร้อมระบบวีดีทัศน์ (Laparoscopic unit SD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-08
978ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-08
979ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
980เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ จำนวน 15 รายการ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-03-02
981เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-02-23
982ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีและเกลือแร่ในสิ่้งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ 32 รายการ จำนวน 665,200 ตัวอย่าง2017-02-21
983ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)2017-02-21
984สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว (T-lymphocyte ชนิด CD4)2017-02-08
985สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ เครื่องช่วยฟังจำนวน 4 รายการ2017-02-08
986ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-02-07
987เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-01-23
988ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-01-23
989สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ จำนวน 4 รายการ2017-01-18
990ร่างประกาศซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2017-01-13
991ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง 2017-01-09
992ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม2017-01-06
993ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว2017-01-06
994ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-12-08
995ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2016-12-01
996ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-11-29
997ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ2016-11-22
998ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-11-21
999เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช๊อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-11-16
1000ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-14
1001ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-13
1002แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (งบลงทุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ)2016-10-05
1003ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-10-04
1004ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง2016-10-03
1005สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษชั้น 4 และชั้น 5 โรงพยาบาลพะเยา2016-09-29
1006ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ2016-09-29
1007ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดกระดูกหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้) 1 หลัง2016-09-27
1008แผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.25602016-09-22
1009ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้) 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-09-16
1010ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 14 รายการ2016-09-12
1011สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ2016-09-08
1012สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ2016-09-08
1013ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์2016-09-08
1014สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ2016-09-07
1015ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ) จำนวน 2 เครื่อง2016-09-02
1016สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ2016-09-01
1017ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 2016-08-29
1018ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-29
1019ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง) จำนวน 1 เครื่อง2016-08-25
1020ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-22
1021สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง2016-08-18
1022ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง2016-08-18
1023ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 4 หมวด 29 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-04
1024ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัดสูง) จำนวน 1 ชุด2016-08-03
1025ประกาศประกวดราคาการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-03
1026ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (ชุดสว่านลมเจาะกระดูกด้วยแรงลม) จำนวน 1 ชุด2016-08-03
1027ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-01
1028ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด) จำนวน 2 เครื่อง2016-08-01
1029ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 4 หมวด 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-07-11
1030ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล) จำนวน 1 เตียง2016-07-08
1031ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด) จำนวน 2 เครื่อง2016-06-30
1032ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดสว่านลมเจาะกระดูกด้วยแรงลม) จำนวน 1 ชุด2016-06-27
1033ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง การซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบสมุนไพร) จำนวน 7 ตู้2016-06-23
1034ประกาศเผยแพร่ตารางราคากลาง การซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพอัตโนมัติและวัดออกซิเจนในเลือด)2016-06-23
1035ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ2016-06-23
1036ประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1037สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย2016-06-20
1038ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)2016-06-13
1039ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ คือ Telmisartan 80 mg tablet2016-05-18
1040ประกาศสอบราคาซื้อยา Saquinavir 500 mg tablet2016-05-18
1041ประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการ คือ Didanosine enteric coated 250 mg capsule 2016-05-18
1042ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล) จำนวน 1 เตียง2016-05-18
1043ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ2016-05-18
1044ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-05-18
1045ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 3 รายการ2016-05-04
1046ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตัดปากมดลูกและเครื่องจี้เย็น) จำนวน 1 เครื่อง2016-05-02
1047ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์) จำนวน 1 เครื่อง2016-04-29
1048ประกาศเผยแพร่ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง) จำนวน 1 เครื่อง2016-04-26
1049ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-04-25
1050ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1051ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1052สอบราคายา Gabapentin 600 mg tablet จำนวน 2500 กล่องๆละ 100 เม็ด2016-04-22
1053ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-04-20
1054สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ (Solution Administration Set) จำนวน ๘๐,๐๐๐ set2016-04-19
1055ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง) จำนวน 1 เครื่อง2016-04-12
1056สอบราคา 0.9% sodium chloride injection 1000 ml จำนวน 54,000 ถุง2016-04-07
1057ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-04-08
1058ประกาศประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีทางการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-04-08
1059สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๑๘๓,๑๐๐ test2016-04-05
1060ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยห้องผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-03-31
1061สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 11,000 test2016-03-31
1062ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2016-03-30
1063สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน 1,067 ม้วน2016-03-23
1064ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2016-03-21
1065ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีทางการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (ระบบ PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-03-18
1066ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง) จำนวน 1 เครื่อง2016-03-18
1067ประกาศเผยแพร่ร่างเอการการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์) จำนวน 1 เครื่อง2016-03-14
1068http://porntubereview.online0000-00-00
1069ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินชนิดเอวันซี (Hb A1c) จำนวน 8,000 เทสต์2016-03-09
1070สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อไวรัส เอช ไอ วี (HIV Viral Load) จำนวน ๒,๐๐๐ เทสต์2016-02-29
1071ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA) จำนวน 1 เครื่อง2016-02-26
1072ประกวดราคาซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ2016-02-09
1073สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Carvedilol 12.5 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด2016-02-05
1074ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ) จำนวน 1 เครื่อง2016-02-03
1075ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-02-03
1076ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-01-28
1077สอบราคาซื้อยา Gabapentin 600 mg tablet จำนวน 2500 กล่องๆละ 100 เม็ด2016-01-21
1078สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ ด้ามจับมือถือสลายต้อกระจก แบบเข็มสลายต้อ เคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา (Phaco Handpiece) จำนวน 4 ด้าม2016-01-19
1079สอบราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย2016-01-19
1080ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน2016-01-15
1081ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารผู้ป่วย 120 เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-01-11
1082ปรับปรุงใต้ถุนอาคารผู้ป่วย 120 เตียง2016-01-11
1083สอบราคาซื้อยา Celecoxib 200 mg capsule จำนวน 900 กล่องๆละ 100 แคปซูล2016-01-08
1084ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2015-12-30
1085ประกวดราคาซื้อยาโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Biphasic isophane insulin human injection2015-12-25
1086ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น2015-12-18
1087สอบราคาซื้อระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง2015-12-15
1088ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,042 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็2015-11-30
1089สอบราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องผ่าตัดชั้นบนและชั้นล่าง(not set)
1090ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1091ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1092ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน ๙,๙๘๔ ครั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1093ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว(not set)
1094สอบราคาซื้อระบบศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(not set)
1095ประกาศเผยแพร่ร่าง ประกาศจ้างและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะภายนอกร่างผู้ป่วยด้วยเครื่องสลายนิ่วโดยใช้คลื่นช็อคเป็นพลังงานกระแทกนิ่ว(not set)
1096แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 (not set)
1097ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถบรรทุกเอนกประสงค์แบบเกษตร (อีแต๋น) จำนวน 1 คัน(not set)
1098ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน(not set)
1099สอบราคา cilastatin ๕๐๐ mg + imipenem ๕๐๐ mg powder for solution for injection, ๕๐๐ mg vial จำนวน ๓,๑๐๐ vial(not set)
1100ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (Direct Laryngoscope) จำนวน 1 ชุด(not set)
1101ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(not set)
1102ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด) จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1103ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือส่องตรวจภายในกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องส่องที่มีความยืดหยุ่นปรับทิศทางได้ (Flexible cystoscope) จำนวน 1 ชุด(not set)
1104ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)
1105ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมแรงดันน้ำ Uro Pump) จำนวน 1 เครื่อง (not set)
1106ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 3 รายการ(not set)
1107ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตัดและซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1108ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจะกระพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1109ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1110ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1111ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกทำงานแบบต่อเนื่อง) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1112ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)
1113เผยแพร่ร่าง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวีดีทัศน์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1114ประกาศประกวดราคา ตู้ปลอดเชื้อ (ฺBiosafety cabinet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1115ร่างประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)(not set)
1116ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ยา (Pharmaceutical refrigerator) จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธัประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1117จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรัับงานสำนักงาน จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1118ประกาศ ประกวดราคาเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1119ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและซีลซองบรรจุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1120ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(not set)
1121ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(not set)
1122ประกาศประกวดราคาซื้อสถานีดูข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Clinicians Workstation) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1123ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(not set)
1124ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1125http://tubearchive.online0000-00-00
1126ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 360,000 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิดส์(not set)
1127ประกาศสอบราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี(not set)
1128ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)
1129สอบราคายา Meropenam 1 gm injection 6000 vial(not set)
1130ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1131ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1132ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1133http://jdidkeayajwn.com/0000-00-00
1134ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1135สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ครั้งที่ 2)(not set)
1136ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)
1137สอบราคายา Rabeprazole 20 mg tablet จำนวน 180 กล่องๆละ 280 เม็ด(not set)
1138สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)
1139สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(not set)
1140ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ(not set)
1141ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)
1142ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ 20 คัน 1 หลัง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา(not set)
1143ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR โรงจอดรถ 20 คัน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 หลัง(not set)
1144ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1145ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารอาหารทางหลอดอาหาร (Feeding pump) จำนวน 3 เครื่อง(not set)
1146สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)
1147สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(not set)
1148ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมป้ายไฟทางเข้าโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 1 รายการ(not set)
1149ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลัง(not set)
1150ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าผู้ป่วยห้องผ่าตัด จำนวน 80,000 กิโลกรัม(not set)
1151ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย๊ก จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1152ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 5 เครื่อง(not set)
1153ประกาศสอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป จำนวน 2 เตียง(not set)
1154ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1155ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1156ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรมจำนวน 1 รายการ ได้แก่ วัสดุอุดสีเหมือนฟัน(not set)
1157สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)
1158ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(not set)
1159http://xvideosrating.online0000-00-00
1160http://porntuberating.online0000-00-00
1161สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา(not set)
1162http://tuberating.online0000-00-00
1163ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1164ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1165เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS) (ครั้งที่ 2)(not set)
1166ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแบบมาตรฐาน(not set)
1167ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)(not set)
1168สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Glucose Strip)(not set)
1169ปรกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet จำนวน 3000 กล่องๆละ 100 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1170ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2)(not set)
1171ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบชุด Pretreatment ระบบน้ำ RO(not set)
1172สอบราคายา Lopinavir 100 mg+ Ritonavir 25 mg tablet จำนวน 1300 กล่องๆละ 60 เม็ด(not set)
1173ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ( 1 ยูนิต) (not set)
1174เผยแพร่ร่าง TOR การเช่าชุดแปลงสัญญณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed-radiography) (ระบบ PACS)(not set)
1175ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม(not set)
1176http://tuberating.online0000-00-00
1177สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(not set)
1178สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือดที่ใช้กับเครื่องเพาะเชื้ออัตโนมัติ(not set)
1179ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมด้วยแมททรัลชีท(not set)
1180สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule จ านวน ๙๐๐ กล่องๆละ ๑๐๐ เม็ด(not set)
1181สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(not set)
1182http://tubeadvisor.online0000-00-00
1183เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1184http://porntubehub.online0000-00-00
1185ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2(not set)
1186ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงแบบ LED และเครื่องกำเนิดแสงชนิดสวมศรีษะ (Head Light) จำนวน 1 ชุด(not set)
1187ประกาศสอบราคาซื้อด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง(not set)
1188สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเชนิดเอวันซี จำนวน 6,500 ตัวอย่าง(not set)
1189ชื่อมาตรฐานและราคากลางครุภัณฑ์(not set)
1190http://tubeadvisor.online0000-00-00
1191ประกาศสอบราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ (Cystroscope)(not set)
1192http://xnxxrating.online0000-00-00
1193ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ (Transport monitor) จำนวน 2 เครื่อง(not set)
1194http://porntubehub.online0000-00-00
1195http://tubearchive.online0000-00-00
1196ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์ก๊าซระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1197ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง(not set)
1198http://xvideosrating.online0000-00-00
1199http://xnxxrating.online0000-00-00
1200ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1201ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาอาหารสำหรับผู้ป่วย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1202ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได่้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร(not set)
1203http://porntubehub.online0000-00-00
1204ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(not set)
1205ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย(not set)
1206ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศก์เมตร(not set)
1207http://tubeadvisor.online0000-00-00
1208ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2 ) ได้แก่ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 W จำนวน 2 เครื่อง(not set)
1209ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ได้แก่ ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 292,307.69 ลูกบาศ์กเมตร(not set)
1210ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (not set)
1211สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)
1212สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ(not set)
1213สอบราคายา Rosuvastatin 20 mg tablet จำนวน 1420 กล่องๆละ 28 เม็ด(not set)
1214ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(not set)
1215เผยแพร่ร่าง TOR จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่(not set)
1216ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่อช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(not set)
1217ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจตาพร้อมระบบเก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1218ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก (mini drill)(not set)
1219http://tuberating.online0000-00-00
1220ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน แบบแยกส่วน พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง(not set)
1221ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื่้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยมจำนวน 1 เครื่อง (not set)
1222ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องล้างอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร(not set)
1223https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00
1224ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเอกซ์เรย์ทันตกรรมทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1225https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00
1226ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง(not set)
1227เผยแพร่ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1228http://tuberating.online0000-00-00
1229http://xnxxlist.online0000-00-00
1230สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป ถุงมือปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม(not set)
1231ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1232http://tubeadvisor.online0000-00-00
1233http://porntubereview.online0000-00-00
1234เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวน์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ชนิดไฮเอน 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1235https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00
1236ร่าง TOR เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ประมวลภาพด้วยระบบดิจิตอล 5 หัวตรวจ (Ultrasoun)(not set)
1237ร่าง TOR จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่องไตเทียม(not set)
1238ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)
1239สอบราคายา Piperacillin 4 gm + Tazobactam sodium 500 mg injection จำนวน 3,000 vial(not set)
1240ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(not set)
1241สอบราคาชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 105,672 set(not set)
1242สอบราคาซื้อตู้ข้างเตียงสแตนเลส(not set)
1243http://tubeadvisor.online0000-00-00
1244สอบราคาซื้อฝาปิดถาดหลุมแสตนเลส จำนวน 300 อัน(not set)
1245http://oesospyhgapi.com/0000-00-00
1246ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 27 รายการ จำนวน 425,000 ตัวอย่าง(not set)
1247สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด(not set)
1248สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคาแมททรัลชีท(not set)
1249สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (not set)
1250สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ(not set)
1251http://tubeadvisor.online0000-00-00
1252ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 1 รายการ(not set)
1253สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง (not set)
1254ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง(not set)
1255สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(not set)
1256สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (not set)
1257สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(not set)
1258สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(not set)
1259สอบราคาซ์ื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(not set)
1260ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2556(not set)
1261ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกาศวันที่่ 17 ธันวาคม 2556(not set)
1262ร่างเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)
1263ร่างขอบเขตงานก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 4 ชั้น 24 ยูนิต ประกาศวันที่ 12 ธันวาคม 2556(not set)
1264ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖(not set)
1265ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ประกาศวันที่ ๑๘ ต.ค. ๕๖(not set)
1266คุณลักษณะเฉพาะของยา Manidipine 20 mg tablet(not set)
1267คุณลักษณะเฉพาะของยา Donepezil HCl 10 mg tablets(not set)
1268ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Manidipine 20 mg tablet และ Donepezil 10 mg tablet (not set)
1269คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 3(not set)
1270คุณลักษณะเฉพาะของยา Ezetimibe 10 mg tablet หน้าที่ 2(not set)
1271http://porntubehub.online0000-00-00
1272ราคากลางประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)
1273ประกาศ/เอกสาร ประกวดราคายา Ezetimibe 10 mg tablet จำนวน 2,400 กล่องๆละ 30 เม็ด(not set)
1274สอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg + Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)
1275สอบราคายาสอบราคาซื้อยา Lopinavir ๑oo mg +Ritonavir ๒๕ mg tablet (not set)
1276สอบราคายา Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg tablat(not set)
1277ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล(not set)
1278สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพระ ครั้งที่ 2(not set)
1279สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1280สอบราคาจ้างติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในโรงพยาบาลพะเยา(not set)
1281สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักญาติ ครั้งที่ 2(not set)
1282สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1283สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1284สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1285สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1286https://buyzudena.web.fc2.com/0000-00-00
1287สอบราคาจ้างติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในโรงพยาบาลพะเยา(not set)
1288สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1289สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(not set)
1290สอบราคาจ้างติดตั้งระบบให้บริการเครือข่ายไร้สายภายในโรงพยาบาลพะเยา(not set)
1291ประกาศจังหวัดพะเยา(not set)
1292สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วย 10 ห้อง(not set)
1293http://porntubereview.online0000-00-00
1294สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(not set)
1295http://xvideosrating.online0000-00-00
1296https://xvideoss.web.fc2.com/0000-00-00
1297http://xnxxlist.online0000-00-00
1298http://porntuberating.online0000-00-00