ประกาศ การสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

หัวเรื่องประกาศ การสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
รายละเอียดเพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ จากวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2018-08-29
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)