ร่างประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-02-01
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-02-06