ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection จำนวน 9,500 vial
2. nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน 1,400,000 เม็ด
รายละเอียดอื่น ๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทาง E-mail Address : phh5601@health.moph.go.th
2. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-02-05
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-02-12