ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี HIV Viral Load

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี HIV Viral Load
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี HIV Viral Load
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-03-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-26