ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 35 รายการ จำนวน 637,600 ตัวอย่าง
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-03-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-03-28