เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิกายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิกายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้านพยาธิกายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-05-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)