ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

หัวเรื่องประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) (รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-06-14
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)