การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารโครงการชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย

หัวเรื่องการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตอาหารโครงการชุมชนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและอาหารปลอดภัย
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ(not set)
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)