ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้
1. Enalapril maleate 5 mg tablet จำนวน 3,300,000 เม็ด
2. Fosfomycin 2 g powder for solution for injection จำนวน 4,500 vial
3. Nifedipine 20 mg prolonged-release tablet จำนวน 1,400,000 เม็ด
รายละเอียดอื่น ๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562 (ในเวลาราชการ) ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทาง E-mail Address : phh5601@health.moph.go.th
2. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-08-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-08-15