เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562
รายละเอียดเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)