เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย)

หัวเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย)
รายละเอียดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-21
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)