เผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องเผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเผยแพร่ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดอื่น ๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทางเว็บไซต์ www.phayaohospital.go.th
2. ทาง E-mail Address : phh5601@health.moph.go.th
3. ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง กลุ่มงานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลพะเยา เลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 5600
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-11-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ2019-11-29