ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน จากเดิมวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563

หัวเรื่องขอเลื่อน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน จากเดิมวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563
รายละเอียดขอเลื่อน ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร นายช่างเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน จากเดิมวันที่ 27 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-01-31