ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด 34 รายการ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-02-17