ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ หลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-02-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-02-17