เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563
รายละเอียดเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน มกราคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)