เผยแพร่กรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หัวเรื่องเผยแพร่กรอบแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2019-10-11
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)