ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบคุลากรในหน่วยงาน

หัวเรื่องประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบคุลากรในหน่วยงาน
รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-01-08
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)