รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา

หัวเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา
รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพะเยา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)