รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หัวเรื่องรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
รายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-13
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)