ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood จำนวน 66,000 ราย

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood จำนวน 66,000 ราย
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับตรวจวิเคราะห์ Complete Blood จำนวน 66,000 ราย
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-03-19