ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 6 มม. จำนวน 800 ตัว
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-16
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-03-19