ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวเรื่องร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดังนี้ 1. sulfinpyrazone 100 mg tablet
2. dutasteride 500 mcg capsule
3. alfacalcidol 0.25 mcg capsule
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ เป็นจำนวน 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-03-20