ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)

หัวเรื่องประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)
รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดน้ำยาตรวจนับปริมาณเชื้อ เอช ไอ วี (HIV Viral Load)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-19
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-02