ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแยยอัตโนมัติ

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแยยอัตโนมัติ
รายละเอียดประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแยยอัตโนมัติ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-09