ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

หัวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
รายละเอียดประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แก่ ชุดทดสอบจำแนกเชื้อและทดสอบความไวต่อสารจุลชีพในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-03-25
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-04-09