เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

หัวเรื่องเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-09
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)