ประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

หัวเรื่องประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียดประกาศโรงพยาบาลพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563)
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-12
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)