ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่องประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มิสิทธื์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-06-17
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-06-20