รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563

หัวเรื่องรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-08-27
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)