อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจรังสีวิทยา

หัวเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจรังสีวิทยา
รายละเอียดอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวดที่ 8 ค่าตรวจรังสีวิทยา
https://drive.google.com/file/d/1Lva45m6_PPL2O8rxSoXTAysfkO1EmniP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AhN1EIJVfgwOkU__CshATq2o2moodaH/view?usp=sharing
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-10-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ(not set)