เลื่อนการประกาศผลสอบ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพยาบาลวิชาชีพ เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563

หัวเรื่องเลื่อนการประกาศผลสอบ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพยาบาลวิชาชีพ เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเลื่อนการประกาศผลสอบ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง คือ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพยาบาลวิชาชีพ เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2020-12-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ2020-12-18