EB18หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี

หัวเรื่องEB18หน่วยงานมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุรธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-04-02
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-09-30