EB12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หัวเรื่องEB12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
วันที่เริ่มประกาศ2021-04-26
วันที่สิ้นสุดประกาศ2022-09-30